Navigacija

prof. dr Danica Marković

vanredni profesor

Katedra za histologiju i embriologiju
062/802 50 69

Naučno istraživački radovi

Knjige

Histologija sa embriologijom 2 PRAKTIKUM
Autori Danica Marković, Anita Radovanović, Ivan Milošević, Tijana Lužajić i Sandra Milošević
Izdavač KMD Naučna
ISBN 978-86-80446-06-6
Godina 2016
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 134

Radovi u časopisima

IN VIVO INVESTIGATION OF SOFT TISSUE RESPONSE OF NOVEL SILVER/POLY(VINYL ALCOHOL)/ GRAPHENE AND SILVER/POLY(VINYL ALCOHOL)/CHITOSAN/GRAPHENE HYDROGELS AIMED FOR MEDICAL APPLICATIONS – THE FIRST EXPERIENCE
Autori Tijana Lužajić Božinovski, Danica Marković, Vera Todorović, Bogomir Bolka Prokić, Ivan Milošević, Neda Drndarević, Nešović Katarina, Rhee Yop Kyong i Vesna Mišković Stanković
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2478/acve-2018-0027
Godina 2018
Volumen 68
Broj 3
Strana od 321
Strana do 339
DOI 10.2478/acve-2018-0027
STEREOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE SPLEEN IN HYPOTHYROID JUVENILE RATS
Autori Dragutin Roksandić, Anita Radovanović, Jelena Danilović Luković, Danica Marković, Milica Kovačević - Filipović i Miodrag Čolić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI DOI: 10.1515/acve-2015-0021
Godina 2015
Volumen 65
Broj 2
Strana od 246
Strana do 259
DOI DOI: 10.1515/acve-2015-0021
Characterization of deciduous teeth stem cells isolated from crown dental pulp
Autori Jasmina Debeljak Martačić, Jelena Francuski, Tijana Lužajić, Nemanja Vuković, Slavko Mojsilović, Neda Drndarević, Marijana Petakov, Marija Glibetić, Danica Marković, Anita Radovanović, Vera Todorović i Milica Kovačević - Filipović
Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
DOI 10.2298/VSP1408735D
Godina 2014
Volumen 71
Broj 8
Strana od 735
Strana do 741
DOI 10.2298/VSP1408735D
Histološke karakteristike reakcije mekih tkiva na implantirani biokeramički material i procena biokompatibilnosti
Autori Danica Marković, Anita Radovanović, Milica Kovačević - Filipović, Jelena Francuski i Vera Todorović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1204285M
Godina 2012
Volumen 66
Broj 3-4
Strana od 285
Strana do 297
DOI 10.2298/VETGL1204285M
Effects of maternal hypothyroidism on the ovaries of pubertal rats
Autori Anita Radovanović, Dragutin Roksandić, Marija Šimić, Danica Marković i Dušan Gledić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2012
Strana od 483
Strana do 493
Histological and immunohistochemical evaluations of rat soft tissue response to bioceramical implants
Autori Danica Marković, Zvezdana Kojić, Darko Marinković, Vesna Danilović, Anita Radovanović i Đorđe Janaćković
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2009
Volumen 59
Broj 2-3
Strana od 243
Strana do 253
Razlika u vrednostima gasnih analiza arterija i unutrašnje jugularne vene kod bolesnika sa infarktom mozga
Autori L Danilović, B Milaković, M Dostanić, M Stošić, B Baljozović, Zvezdana Kojić, Darko Marinković i Danica Marković
Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
Godina 2008
Volumen 55
Broj 2
Strana od 151
Strana do 159
Novi trendovi u neuromonitorningu bolesnika sa aneurizmalnom subarahnoidalnom hemoragijom
Autori M Dostanić, M Stošić, B Milaković, B Baljozović, I Jovanović, Zvezdana Kojić, Darko Marinković, Danica Marković i I Milić
Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
Godina 2008
Volumen 55
Broj 2
Strana od 69
Strana do 74

Radovi sa skupova

THYROID HORMONES AFFECT THE PROLIFERATION AND/OR MOBILIZATION OF BULGE STEM CELL POPULATION
Autori Tijana Lužajić, Ivan Milošević, Jelena Danilović Luković, Danica Marković, Sandra Milošević, Milica Kovačević - Filipović i Anita Radovanović
Naučni skup 7th INTERNATIONAL CONGRESS “VETERINARY SCIENCE AND PROFESSION”
Godina 2017
Strana od 152
Strana do 152
SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM IN GRAVID RATS CAUSES DELAYED OSTEOGENIC DIFFERENTIATION IN PUPS
Autori Ivan Milošević, Jelena Danilović Luković, Tijana Lužajić, Danica Marković, Anita Radovanović, Sophie Sourice-Petit, Jerome Guicheux i Milica Kovačević - Filipović
Naučni skup 7th INTERNATIONAL CONGRESS “VETERINARY SCIENCE AND PROFESSION”
Godina 2017
Strana od 151
Strana do 151
UTICAJ SUBKLINIČKOG HIPOTIREOIDIZMA MAJKI NA RAZVOJ SINOVIJALNE MEMBRANE NOVOROĐENIH PACOVA STARIH 7 DANA
Autori Tijana Lužajić, Ivan Milošević, Jelena Danilović Luković, Danica Marković, Milica Kovačević - Filipović i Anita Radovanović
Naučni skup 5th CONGRESS OF SERBIAN ANATOMICAL SOCIETY OF SERBIA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Godina 2016
UTICAJ SUBKLINIČKOG HIPOTIREOIDIZMA MAJKI NA HIPERTROFIČNU DIFERENCIJACIJU HONDROCITA U PROKSIMALNOJ EPIFIZNOJ PLOČI TIBIJE NOVOROĐENIH PACOVA STARIH 7 DANA
Autori Ivan Milošević, Tijana Lužajić, Jelena Danilović Luković, Danica Marković, Milica Kovačević - Filipović i Anita Radovanović
Naučni skup 5th CONGRESS OF SERBIAN ANATOMICAL SOCIETY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Godina 2016
Strana od 96
Efekat prisustva jona stroncijuma i veličine zrna u strukturi koštanih implantata na bazi kalcijum-hidroksiapatita na biokompatibilnost i diferencijaciju mezenhimalnih matičnih ćelija
Autori Đorđe Veljović, Danica Marković, Dragan Đurđević, Vesna Danilović, Milica Kovačević - Filipović i Đorđe Janaćković
Naučni skup 25 Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova
Godina 2014
Strana od 163
Strana do 169
Simultaneous influence of doped Sr2+ ions and grain size decreasing on the mechanical properties, in vitro differentiation of mesenchymal stem cells and in vivo behavior of HAP based bioceramics
Autori Đorđe Veljović, Danica Marković, Milica Kovačević - Filipović, Dragan Đurđević, Vesna Danilović i Đorđe Janaćković
Naučni skup P.S.E.11. YUCOMAT
Publikacija Book of abstracts
Godina 2014
Strana od 114
Strana do 114
Regenerativna medicina u sanaciji koštanih defekata
Autori Danica Marković, Vesna Danilović i Bogomir Bolka Prokić
Naučni skup 25. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija SRPSKO VETERINARSKO DRUŠTVO
Godina 2014
Strana od 147
Strana do 161
APOPTOSIS OF THE OOCYTES OF HYPOTHYROID RATS
Autori Jelena Danilović-Luković, Danica Marković, Vera Todorović, Neda Drndarević, Dragutin Roksandić i Anita Radovanović
Naučni skup 5th INTERNATIONAL SYMPOSION OF CLINICAL AND APPLIED ANATOMY AND 1st PANEUROPEAN MEETING OF ANATOMISTS
Publikacija REV.ARG.ANAT.CLIN.
Godina 2013
Strana od 97
Strana do 151
The spleen of hypothyroid rats.
Autori Dragutin Roksandić, Danica Marković i Anita Radovanović
Naučni skup 5 th International Symposion of Clinical and Applied Anatomy and 1sr Paneuropean Meeting of Anatomists
Publikacija Book of abstracts
Godina 2013
Strana od 96
Strana do 96
Histološke karakteristike sinovijalne membrane radnih pasa starijih od deset godina
Autori Sandra Milošević, Jelena Francuski, Nenad Andrić, Danica Marković, Milica Kovačević - Filipović i Anita Radovanović
Naučni skup Kongres srpskog anatomskog društva
Godina 2012
Strana od 166
Strana do 167
Histološke karakteristike kolenog zgloba radnih pasa starijih od deset godina
Autori Jelena Francuski, Nenad Andrić, Tijana Lužajić, Danica Marković, Milica Kovačević - Filipović i Anita Radovanović
Naučni skup Kongres srpskog anatomskog društva Srbije
Godina 2012
Strana od 168
Strana do 169
Biomaterials in regenerative medicine: uses and perspectives.
Autori Danica Marković, Vera Todorović, Katarina Colić, Milica Kovačević - Filipović, Anita Radovanović, Jelena Francuski Andrić i Tijana Lužajić
Naučni skup 4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy,
Godina 2012
Serum amiloid A as a marker of inflammation in canine joint.
Autori Jelena Francuski, Nenad Andrić, Mirjana Lazarević Macanović, Danica Marković, Anita Radovanović i Milica Kovačević - Filipović
Naučni skup 15th Biennial Congress of the International Society for Animal Clinical Pathology &14thConference of the European Society of veterinary Clinical Pathology
Godina 2012
Strana od 144
Strana do 144
Napredak u veterinarskoj regenerativnoj medicine: mogućnost korišćenja biomaterijala na bazi kalcijum fosfata na eksperimentalnom modelu pacova
Autori Danica Marković, Zvezdana Kojić, Milica Kovačević - Filipović, Anita Radovanović, Nenad Andrić, Jelena Francuski i Vera Todorović
Naučni skup Savetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2011
Strana od 70
Strana do 71