Navigacija

doc. dr Stamen Radulović

docent

Katedra za ishranu i botaniku
062/803 96 89

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

The effects of dietary Selenium-yeast level on glutathione peroxidase activity, tissue Selenium content, growth performance, and carcass and meat quality of broilers.
Autori Radmila Marković, Jelena Ćirić, Aleksandar Drljačić, Dragan Šefer, Ivan Jovanović, Dragoljub Jovanović, Svetlana Milanović, Dejana Trbović, Stamen Radulović, Milan Baltić i Marija Starčević
Časopis POULTRY SCIENCE
DOI dx.doi.org/10.3382/ps/pey198
Godina 2018
Volumen 97
Broj 8
Strana od 2861
Strana do 2870
DOI dx.doi.org/10.3382/ps/pey198
Estimation of apparent and true total tract digestibility of phosphorus from monocalcium phosphate in broiler diets
Autori Marija Pavlović, Radmila Marković, Stamen Radulović, Branko Petrujkić, Dragoljub Jovanović, Milan Baltić i Dragan Šefer
Časopis European Poultry Science
DOI 10.1399/eps.2018.225
Godina 2018
Volumen 82
Strana od 1
Strana do 13
DOI 10.1399/eps.2018.225
Aflatoxins in feed
Autori Dragoljub Jovanović, Radmila Marković, Stamen Radulović, Svetlana Grdović, Milena Krstić i Dragan Šefer
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2018
Volumen 72
Broj 1
Strana od 14
Strana do 21
Effects of housefly larvae (Musca domestica) dehydrated meal on production performances and sensory properties of broiler meat.
Autori Stamen Radulović, Marija Pavlović, Dragan Šefer, Shivani Katoch, Milan Hadži - Milić, Dragoljub Jovanović, Svetlana Grdović i Radmila Marković
Časopis THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE
Godina 2018
Volumen 48
Broj 1
Strana od 63
Strana do 70
Determination of heavy metals in muscle tissue of six fish species with different feeding habits from the Danube River, Belgrade-public health and environmental risk assessment
Autori Dragoljub Jovanović, Radmila Marković, Vlado Teodorović, Dragan Šefer, Milena Krstić, Stamen Radulović, Jelena Ivanović-Ćirić, Jelena Janjić i Milan Baltić
Časopis ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
DOI 10.1007/s11356-017-8783-1
Godina 2017
Broj 24
Strana od 11383
Strana do 11391
DOI 10.1007/s11356-017-8783-1
The relationship between the carcass characteristics and meat composition of young Simental beef cattle
Autori Jelena Ćirić, Mirjana Lukić, Stamen Radulović, Jelena Janjić, Nataša Glamočlija, Radmila Marković i Milan Baltić
Časopis Earth and Environmental Science
Godina 2017
Volumen 85
Strana od 1
Strana do 4
Utjecaj dodataka pripravka eteričnih ulja Digestarom poultry na zdravstveno stanje i proizvodne rezultate brojlera
Autori Kristina Šević, Radmila Marković, Dragan Milić, Milan Baltić, Milica Glišić, Stamen Radulović i Dragan Šefer
Časopis Krmiva
Godina 2016
Volumen 58
Broj 2
Strana od 66
Strana do 72
Primena biotehnologije u ishrani životinja
Autori Dragan Šefer, Svetlana Grdović, Radmila Marković, Jelena Needeljković-Trailović, Branko Petrujkić i Stamen Radulović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 127
Strana do 138
Upotreba fitobiotika u stimulaciji rasta odbijene prasadi
Autori Stamen Radulović, Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić i Dragan Šefer
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 63
Strana do 74
Nutritivni faktori kao uzroci poremećaja u reprodukciji domaćih životinja
Autori Radmila Marković, Stamen Radulović, Vlado Teodorović, Branko Petrujkić, Dobrila Jakić-Dimić, Mile Peurača i Dragan Šefer
Časopis Veterinarski žurnal Republike srpske
DOI 10.7251/VETJ1502233M
Godina 2015
Volumen 15
Broj 2
Strana od 233
Strana do 250
DOI 10.7251/VETJ1502233M
Nutritivni faktori kao uzroci poremećaja u reprodukciji domaćih životinja
Autori Radmila Marković, Stamen Radulović, Vlado Teodorović, Branko Petrujkić, Dobrila Jakić-Dimić, Mile Peurača i Dragan Šefer
Časopis Veterinarski žurnal Republike srpske
DOI 10.7251/VETJ1502233M
Godina 2015
Volumen 15
Broj 2
Strana od 233
Strana do 250
DOI 10.7251/VETJ1502233M
Isoflavones-from biotechnology to functional foods
Autori Radmila Marković, Milan Baltić, Marija Pavlović, Milica Glišić, Stamen Radulović, Vesna Đorđević i Dragan Šefer
Časopis Procedia Food Science
Godina 2015
Volumen 5
Strana od 176
Strana do 179
Primena biotehnologije u ishrani životinja
Autori Dragan Šefer, Radmila Marković, Jelena Nedeljković - Trailović, Branko Petrujkić, Stamen Radulović i Svetlana Grdović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 127
Strana do 137
Upotreba fitobiotika u stimulaciji rasta odbijene prasadi
Autori Stamen Radulović, Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić i Dragan Šefer
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 63
Strana do 74
Prebiotici-savremena strategija u stimulaciji rasta životinja
Autori Stamen Radulović, Radmila Marković, Branko Petrujkić, Sharma Katoch i Dragan Šefer
Časopis Veterinarski žurnal Republike srpske
Godina 2014
Volumen 14
Broj 2
Strana od 194
Strana do 205
Degree of mycotoxicological contamination of feed and complete feed mixtures for pigs and poultry during the period 2007-2012.on the territory of the Republic of Serbia
Autori Stamen Radulović, Radmila Marković, Dragan Milić, Dobrila Jakić-Dimić i Dragan Šefer
Časopis Matica srpska -zbornik, za prirodne nauke
Godina 2013
Broj 124
Strana od 153
Strana do 169
Konjugovana linolna kiselina u ishrani živine
Autori Radmila Marković, Milan Baltić, Stamen Radulović, Dragan Šefer, Ivana Branković-Lazić, Aleksandar Drljačić, Nataša Pavličević i Slobodan Dojčinović
Časopis Veterinarski žurnal
Godina 2013
Volumen XIII
Broj 1
Strana od 16
Strana do 22
Erhohte Mengen an organisch gebundenem Selen und Vitamin E in der Broilermast
Autori Radmila Marković, Milan Baltić, Dragan Šefer, Stamen Radulović, Aleksandar Drljačić, Vesna Đorđević i Milan Ristić
Časopis Rekasan
Godina 2012
Broj 37/38
Strana od 55
Strana do 58
Potrebe salmonidnih vrsta riba u hranljivim materijama
Autori Radmila Marković, Milan Baltić, Danijela Vranić, Vesna Đorđević, Stamen Radulović i Dragan Šefer
Časopis Veterinarski žurnal Republike srpske
Godina 2012
Volumen XII
Broj 1
Strana od 60
Strana do 65
Efekti upotrebe kreatina kao stimulatora rasta u ishrani živine
Autori Stamen Radulović, Dragan Šefer, Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić i Svetlana Grdović
Časopis VETERINARY JOURNAL OF REPUBLIC OF SRPSKA
Godina 2012
Volumen 12
Broj 1
Strana od 66
Strana do 73
Hemijski sastav potpunih smeša za ishranu svinja analiziranih u periodu 2007-2009. godine
Autori Dragan Šefer, Branko Petrujkić, Radmila Marković, Svetlana Grdović, Stamen Radulović i Dragoljub Jovanović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2012
Volumen 66
Broj 3-4
Strana od 311
Strana do 323
Ishrana i kvalitet mesa svinja-pogled u budućnost
Autori Radmila Marković, Milan Baltić, Marija Dokmanović, Stamen Radulović, Jelena Đurić, Milica Todorović i Aleksandar Drljačić
Časopis Veterinarski žurnal
Godina 2011
Volumen XI
Broj 1
Strana od 30
Strana do 36
Effects of feeding Laying Hens Diets Supplemented with Omega 3 Fatty Acids on The Egg Fatty Acid Profile
Autori Dragan Šefer, Aleksandar Andonov, Slađana Šobajić, Radmila Marković, Stamen Radulović i Branko Petrujkić
Časopis BIOTECHNOLOGY IN ANIMAL HUSBANDRY
Godina 2011
Volumen 27
Broj 3
Strana od 679
Strana do 686
Einfluss der Futterung auf die Qualitat von Broilern
Autori Radmila Marković, Milan Baltić, Dragan Šefer, Stamen Radulović, Aleksandar Drljačić, Vesna Đorđević i Milan Ristić
Časopis Fleischwirtschaft
Godina 2010
Volumen 10
Strana od 132
Strana do 136
Prisustvo i značaj mikotoksina u hrani za svinje
Autori Radmila Marković, Dragan Šefer, Stamen Radulović i Marcela Šperanda
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2010
Volumen 64
Broj 1-2
Strana od 83
Strana do 92
Upotreba povećanih količina organskog oblika selena u ishrani brojlera
Autori Radmila Marković, Milan Baltić, Dragan Šefer, Aleksandar Drljačić, Branko Petrujkić i Stamen Radulović
Časopis VETERINARSKI ŽURNAL REPUBLIKE SRPSKE
Godina 2010
Volumen X
Broj 1
Strana od 10
Strana do 18
Uticaj selena organskog i neorganskog porekla i različite količine vitamina E na sadržaj selena i masnokiselinski sastav mesa brojlera
Autori Radmila Marković, Milan Baltić, Branko Petrujkić, Stamen Radulović, Milena Krstić i Dragan Šefer
Časopis VETERINARSKI ŽURNAL REPUBLIKE SRPSKE
Godina 2009
Volumen IX
Broj 1
Strana od 28
Strana do 35
Primena organskog oblika selena u hranidbi brojlera
Autori Radmila Marković, Milan Baltić, Branko Petrujkić, Stamen Radulović, Milena Krstić, Dragan Šefer i Marcela Šperanda
Časopis Krmiva
Godina 2009
Volumen 51
Broj 5
Strana od 287
Strana do 295
Kukuruzna džibra-poznato hranivo sa novom ulogom u ishrani životinja
Autori Radmila Marković, Stamen Radulović, Branko Petrujkić i Dragan Šefer
Časopis ŽIVINARSTVO
Godina 2009
Broj 7-8
Strana od 4
Strana do 11

Radovi sa skupova

Modifikacijom obroka za živinu do funkcionalnih namirnica animalnog porekla
Autori Radmila Marković, Stamen Radulović, Milan Baltić i Dragan Šefer
Naučni skup XL Inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja XL Seminara za inovacije znanja veterinara
Godina 2019
Strana od 63
Strana do 77
Mogućnosti regulacije sadržaja elektrolita u hrani za živinu u izmenjenim klimatskim uslovima
Autori Stamen Radulović i Radmila Marković
Naučni skup XL Inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja XL Seminara za Inovacije znanja veterinara
Godina 2019
Strana od 139
Strana do 150
Utjecaja zdravstveno stanje i rezultate proizvodnje
Autori Dragan Šefer, Kristina Šević, Milica Glišić, Stamen Radulović, Saša Pešev i Radmila Marković
Naučni skup Međunarodno Savjetovanje Krmiva 2018
Publikacija Zbrornik sažetaka
Godina 2018
Strana od 40
Strana do 42
The influence of different inorganic phosphorus sources in broiler diets on production results and bone mineralization
Autori Dragan Šefer, Marija Pavlović, Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić, Stamen Radulović i Shivani Katoch
Naučni skup 3rd International Conference on Veterinary and Livestock
Publikacija Proceedings
Godina 2017
Utjecaj dodataka mješavine eteričnih ulja Digestarom Poultry na zdravstveno stanje i proizvodne rzultate brojlera
Autori Radmila Marković, Kristina Šević, Dragan Milić, Milan Baltić, Milica Glišić, Stamen Radulović i Dragan Šefer
Naučni skup XXIV Međunarodno Savjetovanje Krmiva
Publikacija Zbornik radova
Godina 2017
Strana od 35
Strana do 37
The effects of different inorganic phosphorus sources in the diet on production performances of broilers
Autori Dragan Šefer, Marija Pavlović, Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić, Shivani Katoch i Stamen Radulović
Naučni skup XXV World Poultry Congress 2016
Godina 2016
Stimulatori rasta kao imperativ u savremenojh stočarskoj proizvodnji
Autori Radmila Marković, Stamen Radulović, Milan Baltić, Jelena Janjić i Marija Pavlović
Naučni skup 27.Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor
Publikacija Zbornik
Godina 2016
Strana od 78
Strana do 88
The use of organic acids in animal nutrition
Autori Marija Pavlović, Radmila Marković, Stamen Radulović, Vlado Teodorović, Aleksandra Nikolić, Dobrila Jakić-Dimić i Dragan Šefer
Naučni skup Second International Veterinary Medicine (ISVN)
Godina 2016
Strana od 233
Strana do 243
Phytobioticsmodern nutritive solution in intensive farming of non-ruminants
Autori Dragan Šefer, Stamen Radulović, Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić, Vlado Teodorović i Aleksandra Nikolić
Naučni skup Second International Symposium of Veterinary Medicine (ISVM)
Godina 2016
Strana od 164
Strana do 179
The use of probiotics as a growth promotants for weaned pigs
Autori Dragan Šefer, Stamen Radulović, Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić i Shivani Katoch
Naučni skup 3rd Bienial Conference on Intervention in Livestock Crop Mixed Farming for Nutritional Security
Publikacija Proceedings of 3rd National Conference of Indian Academy of Veterinary Nutrition and Animal Health
Godina 2015
Strana od 94
Strana do 94
Nutritivnifaktori kao uzroci poremećaja u reprodukciji domaćih životinja
Autori Radmila Marković, Stamen Radulović, Vlado Teodorović, Branko Petrujkić, Dobrila Jakić-Dimić, Mile Peurača i Dragan Šefer
Naučni skup 20.jubilarno godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine
Godina 2015
Effect of the diet on improvement of the fatty acid composition of pig meat
Autori Radmila Marković, Milica Todorović, Srđan Pantić, Milan Baltić, Jelena Ivanović, Dobrila Jakić-Dimić, Dragan Šefer, Branko Petrujkić i Stamen Radulović
Naučni skup First International Symposium of Veterinary Medicine "One health-New Challenges"
Godina 2015
Strana od 148
Strana do 156
Isoflavones-from biotechnology to functional foods
Autori Radmila Marković, Milan Baltić, Marija Pavlović, Milica Glišić, Stamen Radulović, Vesna Đorđević i Dragan Šefer
Naučni skup International 58th Meat Industry Conference "Meat Safety and Quality: Where it goes?"
DOI 10.1016/j.profoo.2015.09.050
Publikacija Procedia Food Science 5 (2015)
Godina 2015
Strana od 176
Strana do 179
DOI 10.1016/j.profoo.2015.09.050
Varijabilnost hemijskog sastava najvažnijih proteinskih hraniva na tržištu Republike Srbije
Autori Stamen Radulović, Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić i Dragan Šefer
Naučni skup 26.Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova 26.Savetovanja veterinara Republike Srbije
Godina 2015
Strana od 225
Strana do 233
Larve domaće muve (Musca domestica) alternativni izvori proteina u ishrani brojlera
Autori Stamen Radulović, Radmila Marković, Aleksandar Mijatović i Dragan Šefer
Naučni skup 26.Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova 26.Savetovanja veterinara Srbije
Godina 2015
Strana od 235
Strana do 240
The effects of probiotic supplementation in weaned pigs diet
Autori Dragan Šefer, Stamen Radulović, Radmila Marković i Dobrila Jakić-Dimić
Naučni skup International Conference on Livestock Nutrition
DOI 10.4172/2332-2608.S.002
Publikacija Proceedings of International Conference on Livestock Nutrition
Godina 2015
Strana od 41
Strana do 41
DOI 10.4172/2332-2608.S.002
Mikotoksini – hazard u lancu ishrane
Autori Dragan Šefer, Stamen Radulović, Branko Petrujkić, Radmila Marković i Milka Popović
Naučni skup 4. Simpozijum – Bezbednost i kvalitet namirnica animalnog porekla
Godina 2014
Strana od 19
Strana do 30
Primena biotehnologije u ishrani životinja
Autori Dragan Šefer, Svetlana Grdović, Radmila Marković, Jelena Nedeljković - Trailović, Branko Petrujkić i Stamen Radulović
Naučni skup 25. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja
Godina 2014
Strana od 37
Strana do 37
The effects of the phytobiotics (Enviva EO 101) on the health and performance of weaned pigs
Autori Stamen Radulović, Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić i Branislav Kureljušić
Naučni skup 23rd International Pig Veterinary Society (IPVS) Congres
Publikacija Proceedings of the 23rd International Pig Veterinary Society (IPVS) Congres
Godina 2014
Strana od 435
Strana do 435
Značaj fitogenih dodataka u hrani za životinje
Autori Radmila Marković, Stamen Radulović, Dragan Šefer, Milan Baltić, Marija Bošković i Marija Dokmanovic
Naučni skup 19.godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike srpske
Godina 2014
Strana od 11
Strana do 12
Prebiotici-savremena strategija u stimulaciji rasta životinja
Autori Stamen Radulović, Radmila Marković, Branko Petrujkić, Shivani Katoch i Dragan Šefer
Naučni skup 19.godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike srpske
Godina 2014
Strana od 13
Strana do 14
Upotreba fitobiotika u stimulaciji rasta odbijene prasadi
Autori Stamen Radulović, Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić i Dragan Šefer
Naučni skup 25.Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2014
Strana od 39
Strana do 40
Biotehnološka rešenja u ishrani životinja u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja, proizvodnih rezultata i poboljšanja kvaliteta namirnica animalnog porekla
Autori Radmila Marković, Dragan Šefer i Stamen Radulović
Naučni skup 12. Savetovanje Zdravstvena zaštita, selekcija i reprodukcija svinja
Godina 2014
Strana od 71
Strana do 76
Biotehnološka rešenja u ishrani zalučene prasadi
Autori Dragan Šefer, Branko Petrujkić, Radmila Marković i Stamen Radulović
Naučni skup 11.Savetovanje Zdravstvena zaštita, selekcija i reprodukcija svinja
Godina 2013
Strana od 22
Strana do 31
Utjecaj korišćenja različitih količina organskog oblika selena na aktivnost glutation peroksidaze i sadržaj selena u plazmi brojlera
Autori Radmila Marković, Aleksandar Drljačić, Milan Baltić, Dragan Šefer, Ivan Jovanović, Živan Jokić i Stamen Radulović
Naučni skup 20.Međunarodno savjetovanje Krmiva 2013
Godina 2013
Strana od 102
Strana do 103
The effects of Dtoxin-V on weight gain of broilers fed contaminated feed
Autori Radmila Marković, Dragan Šefer, Dobrila Jakić-Dimić, Dragoljub Jovanović, Dragan Milić i Stamen Radulović
Naučni skup 19.th European Symposium on poultry Nutrition
Godina 2013
Biotechnological solutions for the growth stimulation of broilers
Autori Dragan Šefer, Stamen Radulović, Milan Baltić, Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić i Dragan Milić
Naučni skup 10th International Symposium "Modern trends in livestock production. Institute for animal production
Godina 2013
Strana od 244
Strana do 260
Biotechnological solutions for the growth stimulation of broilers
Autori Dragan Šefer, Stamen Radulović, Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić i Dragan Milić
Naučni skup 10th International Symposium Modern trends in livestock production
Godina 2013
Strana od 244
Strana do 260
The effects of Detoxin-V on weight gain of broilers fed contaminated feed
Autori Radmila Marković, Dragan Šefer, Dobrila Jakić-Dimić, Dragoljub Jovanović, Dragan Milić i Stamen Radulović
Naučni skup 19th European Symposium on Poultry Nutrition
Godina 2013
Importance of monitoring the presence of aflatoxin in milk and feeds for dairy cows nutrition
Autori Radmila Marković, Stamen Radulović, Dragan Milić, Dobrila Jakić-Dimić i Dragan Šefer
Naučni skup XIII Middle European Buiatric's Congress
Godina 2013
Strana od 244
Strana do 257
Antinutritivne materije-stalna opasnost u proizvodnji hrane za životinje
Autori Radmila Marković, Stamen Radulović, Dragoljub Jovanović i Milica Todorović
Naučni skup XXXIV Seminar za inovacije znanja i veterinara
Godina 2013
Infulence of feed supplementation with plant - mineral preparation Detoxin V® on the broiler performances.
Autori Dragan Šefer, Branko Petrujkić, Radmila Marković, Stamen Radulović, Dobrila Jakić-Dimić, Aleksandar Mijatović, Nataša Ivanković i Ratko Kovačević
Naučni skup Proceedings of the First International Symposium on Animal Science, Beograd-Zemun
Godina 2012
Strana od 519
Strana do 527
Upotreba kreatina u ishrani svinja
Autori Stamen Radulović, Dragan Šefer, Dobrila Jakić-Dimić, Radmila Marković, Milan Baltić i Branko Petrujkić
Naučni skup XXVI savetovanje agronoma, veterinara i tehnologa PKB
Godina 2012
Strana od 101
Strana do 110
Pregled i ocena kvaliteta i bezbednosti hrane za životinje
Autori Radmila Marković, Branko Petrujkić i Stamen Radulović
Naučni skup 33. Seminar za inovacije znanja veterinara
Godina 2012
Strana od 111
Strana do 130
Influence of feed selection on fatty acid composition of fattening pig meat
Autori Radmila Marković, Milica Todorović, Dejana Trbović, Milan Baltić, Stamen Radulović, Dragan Šefer i Dragoljub Jovanović
Naučni skup Biological Food Safety & Quality
Godina 2012
Strana od 137
Strana do 139
The influence of feeds on fatty acid composition of meat fattening pigs
Autori Radmila Marković, Milica Todorović, Milan Baltić, Stamen Radulović, Marija Dokmanović, Aleksandar Drljačić, Dragan Šefer i Dobrila Jakić-Dimić
Naučni skup 6th Central European Congress on Food, CEFood
Godina 2012
Strana od 1576
Strana do 1582
Presence of aflatoxins in the feed for lactating cows in Macva district
Autori Dragan Šefer, Predrag Stanivuk, Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić, Svetlana Grdović i Stamen Radulović
Naučni skup 4th International Congress on Food and Nutrition
Godina 2011
Strana od 237
Strana do 237
The presence of aflatoxins in milk samples collected at Macva district
Autori Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić, Predrag Stanivuk, Branko Petrujkić, Stamen Radulović i Dragan Šefer
Naučni skup 4th International Congress on Food and Nutrition, SAFE Consortium International Congress on Food Safety
Godina 2011
Strana od 265
Strana do 265
Antinutritivne materije biljnog porekla u hrani za životinje
Autori Radmila Marković, Milica Todorović, Stamen Radulović, Dragoljub Jovanović, Branko Petrujkić, Milan Baltić i Dragan Šefer
Naučni skup 22. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2011
Strana od 144
Strana do 158
The influence of adding different forms of selenium in the diet for dairy cows on the quantity and quality of milk
Autori Radmila Marković, Milan Baltić, Branko Petrujkić, Sava Šarac, Jelena Đurić, Stamen Radulović i Dragan Šefer
Naučni skup 19th International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants
Publikacija Congress Proceedings
Godina 2011
Strana od 222
Strana do 229
Ispitivanje uticaja dodataka probiotika bioplus 2B u hranu za dojne krmače na proizvodne rezultate prasadi
Autori Tatjana Labus, Dragan Šefer, Biljana Radojičić, Mirko Markuš, Stamen Radulović i Radmila Marković
Naučni skup 22.Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2011
Strana od 161
Strana do 162
Značaj izbora hraniva za masnokiselinski sastav mesa
Autori Radmila Marković, Milica Todorović, Dragan Šefer, Neđeljko Karabasil, Stamen Radulović, Aleksandar Drljačić i Milan Baltić
Naučni skup 22.Savetovanje veterinara Srbije-Zbornik
Godina 2011
Strana od 95
Strana do 111
Selen-prinos i kvalitet mesa
Autori Radmila Marković, Milan Baltić, Dragan Šefer, Aleksandar Drljačić, Stamen Radulović i Jasna Lončina
Naučni skup 21.Savetovanje veterinara Srbije-Zbornik
Godina 2010
Strana od 233
Strana do 248
Uticaj organskog i neorganskog oblika selena dodatog u hranu na proizvodne rezultate brojlera u tovu
Autori Radmila Marković, Milan Baltić, Branko Petrujkić, Stamen Radulović i Dragan Šefer
Naučni skup 21.Savetovanje veterinara Srbije-Zbornik
Godina 2010
Strana od 65
Strana do 68
Ishrana starijih pasa
Autori Stamen Radulović, Radmila Marković, Branko Petrujkić i Dragan Šefer
Naučni skup Clinica veterinaria-12.Regionalno Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja
Godina 2010
Strana od 72
Strana do 74
Contamination of feed samples with mycotoxins
Autori Radmila Marković, Milena Krstić, Stamen Radulović, Dragoljub Jovanović i Dragan Šefer
Naučni skup Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains- ISM Confrence 2009
Godina 2009
Strana od 213
Strana do 213
DDGS(Distillers dried grains with solubles) as feed
Autori Radmila Marković, Milena Krstić, Stamen Radulović i Dragan Šefer
Naučni skup IV International symposium of liverstock production
Godina 2009
Strana od 112
Strana do 112

Ostali radovi

Meso brojlera obogaćeno selenom. "Gaia" selensko pile
Autori Milan Baltić, Radmila Marković, Dragan Šefer, Aleksandar Drljačić, Dragana Balać, Stamen Radulović, Dragoljub Jovanović i Nataša Glamočlija
Izdavač 32.sednica Matičnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu i interdisciplinarnog naučnog odbora za poljoprivredu i hranu, br.zapisnika 06-00-80/2013-16/1-3
Godina 2012