Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Značaj supkliničkih mastitisa sa aCpekta higijene mleka

Mesto odbrane

Fakultet veterinarske medicne

Univerzitet u Beogradu

Mala predavaonica na Katedri za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla

Datum i vreme odbrane

26.5.2020. 12h

Ime i Prezime kandidata

Predrag Ilić

Članovi Komisije

1.dr Radoslava Savić Radovanović,docent-mentor

2.dr Silvana Stajković, docent

3.dr Neđeljko Karabasil,redovni profesor

Pristup slobodan