Navigacija

Nastavni plan po godinama

 STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA 2008.

 

R.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Status predmeta Aktivna nastava ESPB
P V SIR
Prva godina
1 14D1O01 Molekularna biologija ćelije 1. O 4 / / 10
2 14D1O02 Eksperimentalne životinje i eksperimentalni modeli 1. O 3 / / 7
3 14D1O03 Metodologija naučnoistraživačkog rada 1. O 3 / / 7
4 14D1O04 Studijski istraživački  rad 1 1. O   / 10 6
5 14D1O05 Biostatistika i informatika u biomedicinskim naukama 2. O 4 / / 10
6 14D1O06 Veterinarska imunologija 2. O 3 / / 7
7 14D1O07 Nervni i humoralni mehanizmi reglacija 2. O 3 / / 7
8 14D1O08 Studijski istraživački  rad 2 2. O   / 10 6
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini 20   20 60
Druga godina
9 14D2O01 Integracija metabolizma i funkcije organa domaćih životinja 3. O 4 / / 10
10 14D2O02 Patomorfološke promene i kliničke manifestacije bolesti 3. O 4 / / 10
11 14D2O03 Zaštita životne sredine 3. O 2 / / 4
12 14D2O04 Studijski istraživački  rad 3 3. O   / 10 6
13 14D2I01 Matematičko modelovanje bioloških sistema i procesa 4 I 2 / / 4
14 14D2I02 Savremene instrumentalne metode u veterinarskoj medicini 4 I 2 / / 4
15 14D2I03 EKG i EHO  dijagnostika 4 I 3 / / 7
16 14D2I04 Metodologija kliničkih ispitivanja 4 I 2 / / 5
17 14D2I05 Metode ispitivanja namirnica 4 I 4 / / 10
18 14D2I06 Metode mikrobiološke i imunološke dijagnostike 4 i 5 I 4 / / 10
19 14D2I07 Primena ekonometrijskih metoda u oceni proizvodnosti i kontroli zdravlja životinja 4 I 4 / / 10
20 14D2I08 Metode ispitivanja ćelija, tkiva i organa u fiziološkim i patofiziološkim uslovima 4 I 4 / / 10
21 14D2I09 Dijagnostika parazitskih zoonoza 4 I 2 / / 6
22 14D2I10 Eksperimentalne metode u farmakologiji i toksikologiji 4 i 5 I 4 / / 10
23 14D2I11 Fiziologija i biohemija telesnih tečnosti 4 ili 5 I 3 / / 7
24 14D2I12 Fiziologija  domaćih životinja 4 i 5 I 4 / / 10
25 14D2I13 Radijaciona higijena 4 ili 5 I 2 / / 4
26 14D2I14 Radiobiologija sa radiopatologijom 4 ili 5 I 2 / / 4
27 14D2I15 Radiološka, ultrazvučna i endoskopska dijagnostika 4 i 5 I 4 / / 10
28 14D2I16 Fizikalna terapija 4 ili 5 I 2 / / 4
29 14D2I17 Sterilitet domaćih sisara 4 i 5 I 4 / / 10
30 14D2I18 Veštačko osemenjavanje i kriologija sperme 4 i 5 I 4 / / 10
31 14D2I19 Kontrola reprodukcije farmskih životinja 4 i 5 I 4 / / 10
32 14D2I20 Bolesti preživara 4 i 5 I 6 / / 14
33 14D2I21 Bolesti svinja 4 ili 5 I 4 / / 10
34 14D2I22 Uporedna anatomija domaćih životinja, sisara i živine 4 ili 5 I 2 / / 4
35 14D2I23 Uporedna anatomija eksperimentalnih životinja 4 ili 5 I 2 / / 4
36 14D2I24 Neuroendokrinologija 4 ili 5 I 2 / / 4
37 14D2I25 Patološka fiziologija endokrinog sistema 4 i 5 I 4 / / 10
38 14D2I26 Veterinarska hematologija 4 ili 5 I 3 / / 7
39 14D2I27 Veterinarska klinička toksikologija 4 i 5 I 3 / / 7
40 14D2I28 Mehanizmi dejstva lekova 4 i 5 I 4 / / 10
41 14D2I29 Efikasnost i bezbednost lekova u kliničkoj veterinarskoj praksi 4 i 5 I 3 / / 7
42 14D2I30 Molekularno-genetička dijagnostika u veterinarskoj medicini 4 ili 5 I 4 / / 10
43 14D2I31 Molekularni markeri u analizi i detekciji rasne pripadnosti i pedigrea 4 ili 5 I 4 / / 4
44 14D2I32 Ponašanje i molekularna ekologija pčela 4 ili 5 I 2 / / 4
45 14D2I33 Ponašanje i molekularna ekologija divljih životinja 4 ili 5 I 2 / / 4
46 14D2I34 Tehnologija uzgoja i proizvodnje živine i tehnopatije 4 ili 5 I 4 / / 10
47 14D2I35 Imunobiologija i laboratorijska dijagnostika bolesti živine 4 ili 5 I 3 / / 7
48 14D2I36 Bolesti živine - virusne, bakterijske i gljivične 4 ili 5 I 4 / / 10
49 14D2I37 Toksikoze živine i metaboličke bolesti 4 ili 5 I 3 / / 7
50 14D2I38 Morfologija, uzgoj i bolesti kaveznih ptica 4 ili 5 I 4 / / 10
51 14D2I39 Ultrazvučna dijagnostika 4 ili 5 I 3 / / 7
52 14D2I40 Homeostaza telesnih tečnosti i elektrolita 4 ili 5 I 4 / / 10
53 14D2I41 Klinička patologija i terapija kopitara 4 ili 5 I 4 / / 10
54 14D2I42 Klinička patologija i terapija pasa 4 ili 5 I 4 / / 10
55 14D2I43 Klinička patologija i terapija mačaka 4 ili 5 I 4 / / 10
56 14D2I44 Gastroenterologija 4 ili 5 I 4 / / 10
57 14D2I45 Klinička dijetetika 4 ili 5 I 4 / / 10
58 14D2I46 Preveniranje bihevioralnih poremećaja životinja 4 ili 5 I 2 / / 4
59 14D2I47 Primenjena bioklimatologija i biometeorologija u funkciji zaštite zdravlja životinja 4 ili 5 I 2 / / 4
60 14D2I48 Organski otpad i zaštita životne sredine 4 ili 5 I 1 / / 2
61 14D2I49 Opšte higijenske mere i preventivne mere u veterinarskoj medicini 4 ili 5 I 1 / / 2
62 14D2I50 Osnovi izgradnje objekata i higijena proizvodnje, smeštaja i transporta životinja 4 ili 5 I 1 / / 2
63 14D2I51 Parazitske bolesti životinja 4 i 5 I 4 / / 10
64 14D2I52 Parazitske zoonoze 4 ili 5 I 2 / / 4
65 14D2I53 Parazitologija 4 i 5 I 4 / / 10
66 14D2I54 Ekonomika i menadžment u veterinarskoj medicini 4 ili 5 I 5 / / 12
67 14D2I55 Sudska veterinarska medicina i propisi u veterinarstvu 4 ili 5 I 5 / / 12
68 14D2I56 Epizootiologija infektivnih bolesti životinja 4 i 5 I 4 / / 10
69 14D2I57 Zoonoze i ekologija 4 ili 5 I 3 / / 7
70 14D2I58 Virusne bolesti pčela 4 ili 5 I 2 / / 4
71 14D2I59 Infektivne bolesti životinja 4 i 5 I 4 / / 10
72 14D2I60 Vakcinologija 4 i 5 I 4 / / 10
73 14D2I61 Patologija 4 i 5 I 8 / / 20
74 14D2I62 Alimentarne infekcije i intoksikacije 4 ili 5 I 2 / / 4
75 14D2I63 Konzervisanje namirnica biološkim metodam 4 ili 5 I 2 / / 4
76 14D2I64 Hemijski i fizički zagađivači namirnica animalnog porekla 4 ili 5 I 2 / / 4
77 14D2I65 Konzervisanje namirnica fizičkim i hemijskim metodama 4 ili 5 I 4 / / 10
78 14D2I66 Kvalitet i nutritivna vrednost namirnica animalnog porekla 4 ili 5 I 2 / / 4
79 14D2I67 Naučne osnove integrisanog sistema bezbednosti namirnica 4 ili 5 I 4 / / 10
80 14D2I68 Primarna proizvodnja namirnica animalnog porekla 4 ili 5 I 4 / / 10
81 14D2I69 Mikrobiologija 4 i 5 I 8 / / 20
82 14D2I70 Ishrana farmskih životinja 4 ili 5 I 4 / / 10
83 14D2I71 Ishrana životinja i kvalitet hrane animalnog porekla 4 ili 5 I 4 / / 10
84 14D2I72 Bezbednost hrane za životinje 4 ili 5 I 4 / / 10
85 14D2I73 Histologija i embriologija 4 ili 5 I 2 / / 10
86 14D2I74 Matične ćelije i njihova uloga u homeostazi tkiva i regenerativnoj medicini 4 ili 5 I 4 / / 4
87 14D2I75 Klinička endokrinologija 4 ili 5 I 4 / / 10
88 14D2O05 Studijski istraživački rad 4 4. O / / 10 6
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini 20   20 60
U 4. semestru student bira predmete, u dogovoru sa mentorom, za min. 24 ESPB. Ostalih 6 ESPB bodova nosi SIR što ukupni čini 30 ESPB bodova. Jednosemestralni  predmeti sa liste izbornih predmeta iz oblasti izrade doktorske disertacije mogu se slušati u semestru po izboru studenta (4. ili 5.) Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = min. 40 (ostatak zavisi od izabranih predmeta)
Treća godina
89 14D3O01 Studijski istraživački rad  5 5. O / / 30 6
90 14D3O02 Izrada doktorske disertacije 6. O / / / 30
U 5. semestru student bira predmete, u dogovoru sa mentorom, za min. 24 ESPB. Ostalih 6 ESPB bodova nosi SIR što ukupni čini 30 ESPB bodova. Jednosemestralni  predmeti sa liste izbornih predmeta iz oblasti izrade doktorske disertacije mogu se slušati u semestru po izboru studenta (4. ili 5.) Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = min. 40 (ostatak zavisi od izabranih predmeta)
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini 10   30 60
Ukupno časova aktivne nastave i bodova u studijskom programu 50   70 180