Navigacija

Obnovljena lista mentora

Mole se svi nastavnici koji imaju manje od 5 radova sa SCI liste, a
nalaze se na obnovljenoj listi mentora, da prodekanu za poslediplomske
studije, prof. dr Danijeli Kirovski, na mail dani@vet.bg.ac.rs posalju tu
informaciju. Naime, od 1. januara 2013. godine nastavnici, da bi bili
mentori, moraju da imaju najmanje 5 radova sa SCI liste.
Nastavnici koji imaju 5 i više radova sa SCI liste ne treba da odgovore
na ovaj mail odnosno informaciju.

Prof. dr Danijela Kirovski
prodekan