Navigacija

POZIV ZA OBUKU ZA DVM: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja

Edukacije na fakultetu

 

PRIJAVA ZA OBUKU

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu i Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd OBJAVLJUJU POZIV ZA PETODNEVNU OBUKU za doktore veterinarske medicine, zaposlene u veterinarskim organizacijama, pod nazivom: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja

PERIOD TRAJANJA POZIVA za prijavljivanje: od 17.01.2020 do 18.02.2020. godine

RANGIRANJE KANDIDATA: izvršiće se na osnovu redosleda prijavljivanja. Broj slušalaca je ograničen na minimalno 10 a maksimalno 15 polaznika po obuci.

PREDVIĐEN TERMIN OBUKE: od 24.02.2020 do 28.02.2020. godine

Predmet obuke: Unapređenje sistema bezbednosti hrane u objektima za klanje životinja i zaštite javnog zdravlja

Cilj obuke: stručno osposobljavanje za pregled mesa u objektima za klanje životinja u skladu sa zakonskim aktima Republike Srbije. Polaznici koji uspešno savladaju obuku stiču pravo na SERTIFIKAT o uspešno završenom kursu „ Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja“, a koji će im omogućiti da od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu budu angažovani na inspekcijskim poslovima na liniji klanja u objektima za klanje životinja.

Sadržaj obuke: Teorijski deo obuke koji će se izvesti na Fakultetu veterinarske medicine obuhvata: zakone i pravilnike iz oblasti bezbednosti hrane, uključujući dobrobit životinja, ante i post mortem pregled, dobru higijensku praksu, osnovne elemente službene kontrole i prateće dokumentacije. Praktični deo obuke će se realizovati u uslovima realne proizvodnje (objekat za klanje), pri čemu će prevoz do objekta biti obezbeđen od strane organizatora. Učesnicima obuke biće dostupan materijal sa obuke. Tokom obuke obezbeđena je ishrana i osveženje za učesnike.

Cena obuke: 120.000,00 RSD. Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu: Svrha uplate: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja Primalac: Fakultet veterinarske medicine Beograd, Broj žiro računa: 840-1825666-41, Model poziv na broj (odobrenje): HTM011

Prijava za obuku: http://form.vet.bg.ac.rs/?skup=47

Napomena: Organizator zadržava pravo da pomeri termin obuke u slučaju da se prijavi manje od 10 slušalaca. Kontakt: Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla Fakulteta veterinarske medicine, tel: 011 2 685 653; e mail: brankos@vet.bg.ac.rs