Navigacija

Upis

Fakultet veterinarske medicine u prvu godinu integrisanih studija upisuje 150 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 6 studenata koji plaćaju školarinu.

Za upis u prvu godinu studija Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, bez obzira na struku i usmerenje i koji ostvare odgovarajući uspeh na klasifikacionom (prijemnom) ispitu. Školarina za samofinansirajuće studente prve godine u akademskoj 2015/16. iznosi 120.000 dinara. Visina školarine za strane državljane iznosi 2.500 evra. Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu integrisanih  studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu. Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen konkursom i ima više od 30 bodova. Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom, i ima više od 51 boda.

Pored prijavnog lista, za prijavu za prijemni ispit je potrebno:

 • fotokopija svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original na uvid)
 • fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu (original na uvid)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000 dinara na žiro račun Fakulteta veterinarske medicine br. 840-1825666-41, poziv na broj 200-3, sa svrhom uplate: naknada za prijemni.
  Predaja dokumenata na konkurs za upis u školskoj 2015/2016. godine na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu je 24, 25. i 26. juna 2015. godine od 09 do 13 časova.

Prijemni ispit za fakultet veterinarske medicine

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu integrisanih  akademskih studija polažu prijemni ispit iz hemije i biologije. Pitanja na prijemnom ispitu obuhvataju gradivo iz udžbenika za I, II, III i IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera. Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način: rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova (biologija 30 i hemija 30). Uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova. Kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva.

Kandidati koji su završili srednje obrazovanje, a u svom programu nisu imali latinski jezik, dužni su da, pre nego što pristupe klasifikacijonom ispitu, polažu dopunski ispit iz latinskog jezika na Fakultetu veterinarske medicine. Ispit iz latinskog jezika se polaže pismeno, u vidu test pitanja.

 

Primeri testova za pripremu klasifikacionog ispita za upis na Fakultet veterinarske medicine mogu se kupiti u Knjižari "Naučna KMD", na glavnom ulazu fakulteta (Informator – testovi za pripremu polaganja klasifikacionog ispita za upis na Fakultet veterinarske medicine) po ceni od 1.100,00 din. Kandidati iz unutrašnjosti mogu po istoj ceni naručiti Informator uplatom na žiro račun FVM: 840-1825666-41, poziv na broj 253, svrha uplate - Za informator i slanjem kopije uplatnice na adresu:

Centar za izdavačku delatnost i promet učila
za Informator
Fakultet veterinarske medicine,
Bulevar oslobođenja 18
11 000 Beograd

Po prijemu uplate, Informator će biti dostavljen na adresu uplatioca, preporučenom poštanskom pošiljkom. Troškove poštarine snosi FVM. Molimo Vas da uplatnicu popunite čitko, velikim štampanim slovima. Takođe se može poslati i skenirana uplatnica na adresu izdavackicentar@vet.bg.ac.rs

Primeri pitanja na prijemnom ispitu

Test iz biologije obuhvata gradivo iz citologije, fiziologije, biologije razvića, embriologije, molekularne biologije, opšte genetike, morfologije, sistematike, evolucije i ekologije.

Primeri pitanja na testu iz biologije:

 1. Navedite dvomembranske organele ćelije:
 2. Okružite životinje koje nemaju alantois:
  1. Šaran
  2. Delfin
  3. Slepi miš
 3. Krvni sistem prvi put u evoluciji se javlja kod:
  1. Pljosnatih crva
  2. Nemertina
  3. Komaraca
 4. Molekule DNK grade:
  1. 5 tipova nukleotida
  2. 4 tipa nukleotida
  3. 8 tipova nukleotida
 5. Zaokružite tačan odgovor:
  1. Jonizujuće zračenje najjače deluje na visoko diferencirane ćelije
  2. Jonizujuće zračenje najjače deluje na ćelije koje se dele
  3. Talasi kratke talasne dužine izazivaju veće oštećenje nego oni veće talasne dužine
  4. Radiotalasi oštećuju samo površinska tkiva

Test iz hemije obuhvata gradivo opšte, neorganske i organske hemije.

Primeri pitanja na testu iz hemije:

 1. U kom od navedenih jedinjenja je tip veze jonski:
  1. NH3
  2. SO3
  3. CaH2
  4. HCl
 2. Oksidacioni broj hlora u kalijum-perhloratu je:
  1. -1
  2. +3
  3. +5
  4. +7
 3. Koja zapremina rastvora kupri-sulfata, koncentracije 0,1mol/L može da se dobije rastvaranjem 5 grama kupri-sulfata pentahidrata u potrebnoj zapremini vode? (Cu=63,5, S=32).
  1. 340
  2. 130
  3. 260
  4. 200
 4. Strukturnih izomera sa molekulskom formulom C3H80 ima:
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
 5. Koje od navedenih jedinjenja ne pripada datom nizu
  1. Furan
  2. Piridin
  3. Tiofen
  4. Pirol