Навигација

14Д1О05 - Биостатистика и информатика у биомедицинским наукама

Спецификација предмета
НазивБиостатистика и информатика у биомедицинским наукама
Акроним14Д1О05
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Милорад Мириловић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаобавезан
   Услов
   Циљ предметаСтицање знања и савладавање статистичких метода за анализу резултата истраживања, спровођења епидемиолошког праћења, генетичких испитивања. Дизајн и анализа клиничких истраживања у ветеринарској медицини. Планирање експеримента.
   ИсходСтудент је оспособљен за самосталну примену статистичких операција у свакодневном раду и при анализи експерименталних резултата. Способан је самостално да креира и постави експеримент. Очекује се да студенти могу да покажу конкретно разумевање при примени софтверског пакета за израчунавање статистичких вредности и самостално изведу статистичку анализу.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод. Табеле и графикони. Мере централне тенденције и варијација. Теоријске дистрибуције. Узорак. Интервали поверења. Параметријска и непараметријска статистика. Тестирање статистичких хипотеза.. Анализа варијансе.. Анализа тренда. Корелациона анализа. Линеарна регресија. Криволинијска, вишеструка регресија и корелација. Мултиваријационе методе. – факторска и дискриминациона анализа. Информатика.
   Садржај практичне наставеИзрачунавање статистичких параметара помоћу софтвера.
   Литература
   1. Маринковић Ерић Јелена, Дотлић Р., Јаношевић Слободанка, Коцев Н., Гајић М., Иле Татјана, Станисављевић Д., Бабић Д.: Статистика за истраживаче у области медицинских наука, Медицински Факултет, Београд 2001;
   2. Auget J. L., Balakrishnan N., Mesbah M., Molenberghs G.: Advances in Statistical Methods for the Health Sciences, BirkhaЁuser Boston, 2007;
   3. Mириловић М.: Биостатистика са информатиком, практикум, Факултет ветеринатске медицине, Београд, 2013;
   4. Ловрић М.: Методи непараметријског статистичког закључивања. Економски факултет, Београд, 2005.
   5. Церанић С.: Информациони системи у пољопривреди: Пољопривредни факултет, Београд, 2002;
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставеИнтeрaктивнa тeoриjскa нaстaвa уз кoришћeњe мултимeдиjaлних прeзeнтaциja, прaктични рaд на рачунару. Сeминaрски рад уз сaмoстaлнo кoришћeње литeрaтурe, eлeктрoнских бaзa пoдaтaкa и статистичке анализе добијених резултата.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит20
   Практична наставаУсмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари10