Навигација

14И1И09 - Узгој и нега дивљих и егзотичних животиња

Спецификација предмета
НазивУзгој и нега дивљих и егзотичних животиња
Акроним14И1И09
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Нинослав Ђелић
 2. проф. др Зоран Станимировић
 3. проф. др Јевросима Стевановић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. ас. др Урош Главинић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.5Статус предметаизборни
  УсловНема
  Циљ предметаПредмет има за циљ да студентима пружи знања о узгој у и нези дивљих и егзотичних животиња, о значају и начинима конзервације угрожених врста животиња; да објасни значај узгоја и неге ловне дивљачи и постојања ловних структура; да упозна студенте са планирањем газдовања ловиштем, проблематиком опстанка дивљачи у савременом добу и специфичностима диверзитета ловне дивљачи.
  ИсходСтудент требa дa зна основна правила узгоја и неге дивљих и егзотичних животиња у заточеништву и значај постојања зоо вртова. Студент треба да разуме начине обезбеђивања услова за живот дивљим и егзотичним животињама у складу са њиховим биолошким потребама. Студент треба да уме правилно да поступа са дивљим и егзотичним животињама, да осмисли за њих смештајни простор и обезбеди листу исхране, и да својим знањем и саветима допринесе подизању свести посетилаца и запослених у зоо вртовима о потреби заштите здравља и добробити дивљих и егзотичних животиња. Студент треба да савлада принципе неге и узгоја ловне дивљачи, разуме еколошке специфичности гајених и слободних врста ловне дивљачи, уме да примени стечена знања у планирању газдовања ловиштем и својим знањем и саветима допринесе подизању свести ловаца о потреби заштите здравља и добробити ловне дивљачи.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗначај зоо вртова: конзервација угрожених врста животиња, истраживање, едукација, рехабилитација (1) Обезбеђивање смештајних услова и исхране за животиње у зоо врту у складу са њиховим биолошким потребама и природним стаништем. Обезбеђивање услова за нормално понашање животиња у зоо врту - бихејвиорално обогаћивање смештајног простора (2). Упознавање са могућностима и начинима репродукције животиња у зоолошком врту, значај сарадње са другим вртовима у размени животиња, проблематика одгоја и неге одбијене младунчади. Поступање, обуздавање, премештање и транспорт живих животиња (2). Улога ветеринара и здравствена заштита животиња у зоо врту. Стeпeн угрoжeнoсти врстa на „Црвеној листи“ - IUCN статус и стeпeн зaштитe - CITES стaтус врстa (2). Значај ловства за биодиверзитет кроз историју до данас. Врсте, карактеристике и значај наших ловишта – однос ловца и дивљачи (2). Биолошке специфичности, морфологија и таксономија ловне дивљачи. Познавање ареала дивљих врста и међусобни односи у њима. Дивље врсте као штеточине и вектори заразних болести (2). Савремени трендови газдовања у отвореним и ограђеним ловиштима. Хабитус, ситус и потребе дивљачи држаних у ограђеном простору. Могућност експерименталне производње и реинтродукције дивљачи (2). Проблематика моралног и економског односа између људи и дивљачи. Прва помоћ код повреда у лову (2).
  Садржај практичне наставеОвладавање поступцима правилног узгоја и неге егзотичних сисара у заточеништву (4). Овладавање поступцима правилног узгоја и неге егзотичних птица у заточеништву (3). Овладавање поступцима правилног узгоја и неге егзотичних гмизаваца у заточеништву (2). Истицање добрих и лоших примера смештаја и неге животиња у зоо врту. Практични примери значаја различитих облика обогаћивања смештајног простора. Начини хватања и безбедног манипулисања животињама (2). Сигурност и безбедност у зоо врту. Процена и начини обезбеђивања сигурности и безбедности животиња, радника и посетилаца у зоо вртовима (2). Обележавање/идентификација животиња, базе података и попис животиња у зоо врту са назнаком IUCN и CITES статуса (2). Упознавање са ареалом и интеракцијама дивљачи. Фенотипске особине и комуникација ловне дивљачи. Обележавање животиња и феномен миграције (2). Узгој фазанске дивљачи. Учење кроз праксу у фазанерији. (4). Упознавање са организацијом и инфраструктуром ловишта. Учење кроз праксу у ловиштима, планирање и организација газдовања ловиштем. Бонитирање и капацитет ловишта (3). Оцењивање трофеја - рогови и роговље, кљове, лобање и крзна дивљачи, према формулама СIC-а, упоређивање и анализа (3). Значај уношења живе дивљачи у ловишта. Упознавање са техникама праћења, посматрања и бројања дивљачи - трагови дивљачи. Начини хватања и безбедног манипулисања ловном дивљачи. Ловна логистика, безбедно руковање оружјем, различити начини изловљавања дивљачи (3).
  Литература
  1. Стевановић Ј, Станимировић З: Узгој и нега животиња у зоо вртовима, ауторизована скрипта, 2011.
  2. Hose y G , Melfi V , Pankhurts S : Zoo Animals: Behaviour, Management and Welfare, O X FORD Universit y Press Inc ., New York . 2010
  3. Стaнимирoвић З, Ђeлић Н: Прaктикум из зоологије. Фaкултeт вeтeринaрскe мeдицинe, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 2006.
  4. Ристић З: Ловство, Астон, Крагујевац, 2008.
  5. Станковић и сар.: Велика илустрована енциклопедија ловства, I и II књига, Грађевинска књига Београд, Дневник Нови Сад, 1991.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  12
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови). Практично извођење наставе у постојећим зоо вртовима у Србији (Бео Зоо Врт, Зоо Палић) у виду блок наставе, праксе и дежурства у зоо врту и у виду креативних радионица, опционо и кроз посете зоо вртовима у иностранству. Учење кроз вежбе и дежурства у гатерима,фазанеријама и ловиштима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит0
  Практична настава50Усмени испит30
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0