Навигација

14И1И09 - Узгој и нега дивљих и егзотичних животиња

Спецификација предмета
НазивУзгој и нега дивљих и егзотичних животиња
Акроним14И1И09
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Нинослав Ђелић
 2. проф. др Зоран Станимировић
 3. проф. др Јевросима Стевановић
 4. доц. др Урош Главинић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. доц. др Урош Главинић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.5Статус предметаизборни
  УсловНема
  Циљ предметаПредмет има за циљ да студентима пружи знања о узгој у и нези дивљих и егзотичних животиња, о значају и начинима конзервације угрожених врста животиња; да објасни значај узгоја и неге ловне дивљачи и постојања ловних структура; да упозна студенте са планирањем газдовања ловиштем, проблематиком опстанка дивљачи у савременом добу и специфичностима диверзитета ловне дивљачи.
  ИсходСтудент требa дa зна основна правила узгоја и неге дивљих и егзотичних животиња у заточеништву и значај постојања зоо вртова. Студент треба да разуме начине обезбеђивања услова за живот дивљим и егзотичним животињама у складу са њиховим биолошким потребама. Студент треба да уме правилно да поступа са дивљим и егзотичним животињама, да осмисли за њих смештајни простор и обезбеди листу исхране, и да својим знањем и саветима допринесе подизању свести посетилаца и запослених у зоо вртовима о потреби заштите здравља и добробити дивљих и егзотичних животиња. Студент треба да савлада принципе неге и узгоја ловне дивљачи, разуме еколошке специфичности гајених и слободних врста ловне дивљачи, уме да примени стечена знања у планирању газдовања ловиштем и својим знањем и саветима допринесе подизању свести ловаца о потреби заштите здравља и добробити ловне дивљачи.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗначај зоо вртова: конзервација угрожених врста животиња, истраживање, едукација, рехабилитација (1) Обезбеђивање смештајних услова и исхране за животиње у зоо врту у складу са њиховим биолошким потребама и природним стаништем. Обезбеђивање услова за нормално понашање животиња у зоо врту - бихејвиорално обогаћивање смештајног простора (2). Упознавање са могућностима и начинима репродукције животиња у зоолошком врту, значај сарадње са другим вртовима у размени животиња, проблематика одгоја и неге одбијене младунчади. Поступање, обуздавање, премештање и транспорт живих животиња (2). Улога ветеринара и здравствена заштита животиња у зоо врту. Стeпeн угрoжeнoсти врстa на „Црвеној листи“ - IUCN статус и стeпeн зaштитe - CITES стaтус врстa (2). Значај ловства за биодиверзитет кроз историју до данас. Врсте, карактеристике и значај наших ловишта – однос ловца и дивљачи (2). Биолошке специфичности, морфологија и таксономија ловне дивљачи. Познавање ареала дивљих врста и међусобни односи у њима. Дивље врсте као штеточине и вектори заразних болести (2). Савремени трендови газдовања у отвореним и ограђеним ловиштима. Хабитус, ситус и потребе дивљачи држаних у ограђеном простору. Могућност експерименталне производње и реинтродукције дивљачи (2). Проблематика моралног и економског односа између људи и дивљачи. Прва помоћ код повреда у лову (2).
  Садржај практичне наставеОвладавање поступцима правилног узгоја и неге егзотичних сисара у заточеништву (4). Овладавање поступцима правилног узгоја и неге егзотичних птица у заточеништву (3). Овладавање поступцима правилног узгоја и неге егзотичних гмизаваца у заточеништву (2). Истицање добрих и лоших примера смештаја и неге животиња у зоо врту. Практични примери значаја различитих облика обогаћивања смештајног простора. Начини хватања и безбедног манипулисања животињама (2). Сигурност и безбедност у зоо врту. Процена и начини обезбеђивања сигурности и безбедности животиња, радника и посетилаца у зоо вртовима (2). Обележавање/идентификација животиња, базе података и попис животиња у зоо врту са назнаком IUCN и CITES статуса (2). Упознавање са ареалом и интеракцијама дивљачи. Фенотипске особине и комуникација ловне дивљачи. Обележавање животиња и феномен миграције (2). Узгој фазанске дивљачи. Учење кроз праксу у фазанерији. (4). Упознавање са организацијом и инфраструктуром ловишта. Учење кроз праксу у ловиштима, планирање и организација газдовања ловиштем. Бонитирање и капацитет ловишта (3). Оцењивање трофеја - рогови и роговље, кљове, лобање и крзна дивљачи, према формулама СIC-а, упоређивање и анализа (3). Значај уношења живе дивљачи у ловишта. Упознавање са техникама праћења, посматрања и бројања дивљачи - трагови дивљачи. Начини хватања и безбедног манипулисања ловном дивљачи. Ловна логистика, безбедно руковање оружјем, различити начини изловљавања дивљачи (3).
  Литература
  1. Стевановић Ј, Станимировић З: Узгој и нега животиња у зоо вртовима, ауторизована скрипта, 2011.
  2. Hose y G , Melfi V , Pankhurts S : Zoo Animals: Behaviour, Management and Welfare, O X FORD Universit y Press Inc ., New York . 2010
  3. Стaнимирoвић З, Ђeлић Н: Прaктикум из зоологије. Фaкултeт вeтeринaрскe мeдицинe, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 2006.
  4. Ристић З: Ловство, Астон, Крагујевац, 2008.
  5. Станковић и сар.: Велика илустрована енциклопедија ловства, I и II књига, Грађевинска књига Београд, Дневник Нови Сад, 1991.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  12
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови). Практично извођење наставе у постојећим зоо вртовима у Србији (Бео Зоо Врт, Зоо Палић) у виду блок наставе, праксе и дежурства у зоо врту и у виду креативних радионица, опционо и кроз посете зоо вртовима у иностранству. Учење кроз вежбе и дежурства у гатерима,фазанеријама и ловиштима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит0
  Практична настава50Усмени испит30
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0