Навигација

14И1О02 - Зоологија

Спецификација предмета
НазивЗоологија
Акроним14И1О02
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Нинослав Ђелић
 2. проф. др Зоран Станимировић
 3. проф. др Јевросима Стевановић
 4. доц. др Урош Главинић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. доц. др Урош Главинић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан
  УсловУписан први семестар
  Циљ предметаПредмет Зоологија има за циљ да кроз упознавање са теоријским и практичним аспектима биологије животиња припреми студенте за праћење претклиничких и клиничких предмета на студијама Факултета ветеринарске медицине.
  ИсходСтудент треба да зна основне појмове упоредне зоологије, бинарне номенклатуре, таксономије и зооекологије, еволуције и основне принципе генетике. Студент треба да разуме: основне механизме наслеђивања и еволуције, основне механизме сегрегације и интеракције наследних фактора током репродукције животиња, основне механизме детерминације пола, основне механизме репарације и рекомбинације наследног материјала прокариота и еукариота. Студент треба да уме да микроскопира, прави нативне микроскопске препарате, савлада методу препарације хромозома животиња и одреди таксономски статус, морфолошке особине и еколошке особености свих доместификованих и неких дивљих анималних врста.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗоологија. Основни принципи систематике и таксономије живих бића, пет царстава живих организама (2). Pseudocoelomata, Coelomata – Mollusca, Annelida и Arthropoda (2). Chordata (4). Основни принципи екологије (4). Основни принципи еволуције (2). Принципи генетике. Примена генетике у ветеринарској медицини, менделизам, гени, генотип и фенотип, механизми наслеђивања и типови генских интеракција (2). Биолошки смисао постанка ДНК, хромозоми еукариота, централна догма молекуларне биологије (2). Регулација активности гена прокариота и еукариота (2). Генетичке основе деобе ћелија, ванједарно наслеђивање (2). Везани гени и рекомбинације, генетика детерминације пола (2). Генске мутације, генотоксичнот, хромозомске аберације, репарација ДНК (4). Квантитативна генетика, генетика популација, технологија рекомбинантне ДНК и геномика (2).
  Садржај практичне наставеМикроскоп и микроскопирање (2). Морфологија и детерминација протозоа(2). Морфологија и таксономски кључеви за Cnidaria, Plathelminthes, Pseudocoelomata, Mollusca(2). Морфологија и таксономски кључеви за Annelida, Arthropoda(2). Морфологија и таксономија Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves и Mammalia (12). Генетичке основе деобе ћелија (2). Формална генетика(4). Цитогенетика(4).
  Литература
  1. Стевановић Ј, Станимировић З, Ђелић Н: Зоологија, Фaкултeт вeтeринaрскe мeдицинe, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Београд, ЦИД, 2013.
  2. Ђелић Н, Станимировић З: Принципи генетике, Фaкултeт вeтeринaрскe мeдицинe, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Elit - Medica, Београд, 2004.
  3. Стaнимирoвић З,Главинић У, Ђeлић Н, Стевановић Ј: Прaктикум из зоологије, Фaкултeт вeтeринaрскe мeдицинe, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 2015.
  4. Кулић M, Стaнимирoвић З, Ђeлић Н, Нoвaкoвић M: Хумaнa гeнeтикa. Meдицински фaкултeт Фoчa, Унивeрзитeт у Истoчнoм Сaрajeву, Фoчa, 2010.
  5. Стaнимирoвић З, Сoлдaтoвић Б, Вучинић M: Биoлoгиja пчeлa. Meдoнoснa пчeлa. Фaкултeт вeтeринaрскe мeдицинe, Универзитет у Београду, Meдицинскa књигa - Meдицинскe кoмуникaциje, Бeoгрaд , 2000.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови). Демонстрације и практичне вежбе микроскопирања. Појединачни рад студента на микроскопу (изучавање и цртање изабраних препарата). Лабораторијске вежбе из цитогенетике. Непосредни контакт са животињама у Бео Зоо Врту.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања4Писмени испит40
  Практична настава10Усмени испит30
  Пројекти0
  Колоквијуми16
  Семинари0