Navigacija

14D2I12 - Fiziologija domaćih životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Fiziologija domaćih životinja
Akronim 14D2I12
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Miodrag Lazarević
 2. prof. dr Danijela Kirovski
 3. prof. dr Natalija Fratrić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta da studentima funkcionalno produbi specifična znanja stečena na kursu „Fiziologija“ na osnovnim studijama; osposobi studenta za kompleksno sagledavanje različitih fizioloških procesa u organizmu životinja i postavi bazu za kasnije razumevanje promena funkcija organa tokom bolesti; da omogući efikasno usvajanje znanja drugim srodnim predmetima, kao i da olakša razumevanje i praćenje savremene literature iz ove oblasti.
   Ishod Po uspešno završenom kursu studenti će usvojiti sledeća znanja: detaljno poznavanje fizioloških procesa, mehanizama i zakonitosti njihove regulacije u organizmu domaćih životinja; poznavanje funkcije pojedinih sistema organa; specifičnosti fizioloških procesa kod pojedinih vrsta domaćih životinja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Homeostaza (parametri, regulacijski sistemi); Fiziologija krvi (osobine i sastav krvi; fiziologija eritrocita, leukocita i trombocita); Funkcionalna organizacija imunskog sistema i ćelijska osnova imuniteta; Fiziologija srca i cirkulacije; Fiziologija disanja; Fiziologija digestivnih organa (varenje hrane i resorpcija, fiziološka i metabolička uloga jetre); Energetski i kvantitativni metabolizam; Termoregulacija; Fiziologija vitamina; Fiziologija bubrega (ekskreciona funkcija bubrega, koncentraciona i diluciona sposobnost bubrega, uloga bubrega u održavanju acido-bazne ravnoteže, endokrina uloga bubrega); Fiziologija kože; Fiziologija mlečne žlezde; Humoralna regulacija funkcija (definicija, podela, hemizam, mehanizmi delovanja pravih hormona, endokrine žlezde, tkivni hormoni); Membranski potencijal; Fiziologija mišića; Nervni sistem i čula.
   Sadržaj praktične nastave Samostalni istraživački rad
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava; priprema seminarskog rada, javno izlaganje i odbrana.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20