Navigacija

14D2I16 - Fizikalna terapija

Specifikacija predmeta
Naziv Fizikalna terapija
Akronim 14D2I16
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Nikola Krstić
 2. prof. dr Mirjana Lazarević-Macanović
 3. doc. dr Marko Mitrović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Tokom nastave iz ovog predmeta postdiplomci se upoznaju sa savremenim metodima fizikalne terapije, njenim zakonitostima, mogućnostima i dometima i uče veštini rukovanja sa različitim aparatima koji se koriste u fizikalnoj medicini.
   Ishod Ovladavanje osnovnim pojmovima i zakonitostima fizikalne terapije. Upoznavanje sa načinom rada aparata i aplikacionim tehnikama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Zakonitosti fizikalne terapije, teorijska osnova, mehanizmi terapijskog dejstva. Elektrodijagnostika abdominalnih organa i lokomotornog sistema. Elektroterapija. Magnetoterapija. Fototerapija. Laseroterapija. Termoterapija. Peloterapija, parafango, keriterapija. Hidroterapija. Balneoterapija i aerosolterapija. Masoterapija (kineziterapija, hiroterapija i mehanoterapija). Ultrasonoterapija.
   Sadržaj praktične nastave Rad sa aparatima za fizikalnu terapiju na kliničkom materijalu.
   Literatura
   1. Petrović B, Draganović B, Gligorijević J, Osnovi fizikalne medicine za studente veterinarskog fakulteta, 1972, Beograd.
   2. Šehić M, Butković M, Stanin D, Fizikalna medicina u terapiji i dijagnostici domaćih životinja, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1997.
   3. Millis LD and Taylor AP, Canine rehabilitation and physical therapy, WB Saunders, 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Power Point prezentacije za svako predavanje kao i rad sa aparatima za fizikalnu terapiju.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
   Praktična nastava 40 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari