Navigacija

14D2I17 - Sterilitet domaćih sisara

Specifikacija predmeta
Naziv Sterilitet domaćih sisara
Akronim 14D2I17
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Miloš Pavlović
 2. prof. dr Slobodanka Vakanjac
 3. prof. dr Vladimir Magaš
 4. doc. dr Miloje Đurić
 5. doc. dr Milan Maletić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan 4. semestar
   Cilj predmeta da studenti nauče i upoznaju oblike steriliteta domaćih, laboratorijskih i divljih životinja i prodube specifična znanja stečena na osnovnim studijama; da osposobi studenta za kompletno sagledavanje sistema normalne i poremećene reprodukcije, da razume privremeni i trajni sterilitet; da efikasno koristi znanja iz predmeta sa prethodnih godina studija i razume ishod promena i bolesti.
   Ishod Po uspešno završenom kursu studenti će usvojiti sledeća znanja: detaljno poznavanje oblika, nastanka steriliteta, toka i trajanja steriliteta sa poznavanjem poremećaja ishrane, metabolizma, hormonskih poremećaja i metaboličkog statusa životinje i stada, kod muških i ženskih životinja; detaljno poznavanje protokola ispitivanja i utvrđivanja mehanizama hormonske regulacije i regulacije metabolizma koji se odvijaju u reproduktivnom traktu; specifičnosti steriliteta kod preživara, kopitara, svinja, mesojeda, i ptica.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Reproduktivne smetnje kod ženki životinja, ovarijalne disfunkcije, anestrus, ovarijalne abnormalnosti, subestrus, ninfomanija, prolongirani estrus, "split" estrus, fiziološki mehanizmi estrusa, endokrini poremećaji, ovulacioni poremećaji, poremećaji u oplodnji, smetnje u oplodnji, abnormalnosti jajne ćelije, abnormalnosti spermatozoida, strukturne barijere fertilizacije, atipična fertilizacija, embrionalni gubici, embrionalni mortalitet, povađanje, fetalni mortalitet, prenatalni i neonatalni mortalitet, poremećaji gestacije, poremećaji puerperijuma, zadržavanje fetalnih membrana, infekcije uterusa i urođene malformacije. Reproduktivne smetnje kod mužjaka, poremećaji ejakulacije, kongenitalne malformacije, kriptorhizam, testikularna aplazija, abnormalnosti sperme, obolenja testisa i akcesornih polnih železda, nemogućnost parenja, nemogućnost oplođenja, neplodnosti i hromozomske aberacije, mineralne deficijencije i toksični agensi.
   Sadržaj praktične nastave Pregled jajnih ćelija domaćih životinja, pregled folikula i cista na jajnicima krava i kobila, folikulometrija ultrazvukom, pregled abnormalnih i poremećenih ejakulata kod bikova, pastuva, nerastova, ovnova i jarčeva.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Metode izvođenja nastave: Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), praktične vežbe na zdravim i bolesnim životinjama i praktičan rad na Klinici za pododiljstvo, sterilitet i v.o., kao i na farmama krava, ovaca i svinja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 10
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 10