Navigacija

14D2I18 - Veštačko osemenjavanje i kriologija sperme

Specifikacija predmeta
Naziv Veštačko osemenjavanje i kriologija sperme
Akronim 14D2I18
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Miloš Pavlović
 2. prof. dr Slobodanka Vakanjac
 3. prof. dr Vladimir Magaš
 4. doc. dr Miloje Đurić
 5. doc. dr Milan Maletić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan 4. semestar
   Cilj predmeta studenti treba da nauče i upoznaju kompletno VO domaćih i divljih životinja, laboratorijskih i egzotičnih životinja i prodube znanja stečena na osnovnim studijama; da se osposobe za sagledavanje i rad na VO i kriologiji sperme; da efikasno koriste znanja iz prethodno savladanih predmeta za osemenjavanje životinja zamrzavanje i korišćenje sperme životinja.
   Ishod detaljno poznavanje opšte fiziologije reprodukcije domaćih i divljih sisara, ptica i riba, principa povećanja reprodukcije životinja pomoću veštačkog osemenjavanja i kriobiologije sperme životinja; detaljno poznavanje polnog ciklusa, znakova estrusa , uzimanja sperme i osemenjavanja životinja; specifičnosti reprodukcije i osemenjavanja goveda, ekvida, svinja, ovaca i koza, mesojeda, živine, riba, insekata i pčelinjih matica.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Istorijat veštačkog osemenjavanja, značaj veštačkog osemenjavanja, metodi uzimanja sperme od priplodnjaka, frekvencija uzimanja sperme i norme polnog iskorišćavanja priplodnjaka, karakteristike sperme domaćih priplodnjaka, ispitivanje kvaliteta sperme, pregled i ocena sperme, koncentracija spermatozoida, morfologija spermatozoida, čuvanje i razređivanje sperme, metabolizat sperme, klasično konzerviranje sperme, konzerviranje sperme dubokim zamrzavanjem, transport sperme, tehnike osemenjavanja životinja, osnovna znanja o otkrivanju estrusa, optimalno vreme osemenjavanja i načini unošenja sperme, sinhronizacija estrusa i ovulacije domaćih sisara, izazivanje superovulacije, in vitro oplođavanje, proizvodnja embriona, transplantacija embriona, molekularna biologija reprodukcije, genetske determinante u reprodukciji, razvoj gonada, genitalni aspekti reproduktivnih funkcija i kontrole reprodukcije, spermatogeneza, trajanje spermatogeneze kod pojedinih specijesa životinja, menadžment u sakupljanju sperme, tehnika odvajanja X i Y spermatozoida i njihove razlike, kariotip sperme.
   Sadržaj praktične nastave Indukcija estrusa domaćih sisara, sakupljanje jajnih ćelija (hirurški i nehirurški metod), uzimanje sperme od bika, ovna, jarca nerasta, pastuva i psa, pregled i ocena sperme, razređivanje i zamrzavanje sperme bika i nerasta. VO krava, svinja, ovaca, kuja i riba.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Metode izvođenja nastave: Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), praktične vežbe na zdravim i bolesnim životinjama i praktičan rad na Klinici za porodiljstvo, sterilitet i v.o., kao i na farmama krava, ovaca i svinja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 10
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 10