Navigacija

14D2I25 - Patološka fiziologija endokrinog sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Patološka fiziologija endokrinog sistema
Akronim 14D2I25
Studijski program Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Upisan semestar u kome se sluša predmet Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje novih saznanja u vezi patofiziologije poremećaja funkcije endokrinih žlezda kod različitih vrsta, rasa i kategorija domaćih životinja. Upoznavanje sa dijagnostičkim metodama i funkcionalnim testovima za ispitivanje i praćenje poremećaja endokrinog sistema, tumačenje rezultata hemograma, biohemijskog panela, analize urina i fecesa, citološke analize uzoraka tkiva dobijenih biopsijom i aspiracijom.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po uspešno završenom kursu studenti će usvojiti sledeća znanja i sposobnosti: 1) saznanje o patofiziološkim mehanizama poremećaja funkcije pojedinih endokrinih žlezda i tkiva, na ćelijskom i molekularnom nivou, 2) saznanja o vrstama i vrednostima dijagnostičkih metoda i testova koji služe za procenu i praćenje poremećaja endokrinog sistema, 3) sposobnost da diferencijalno dijagnostički procene pojedine vrste poremećaja i postave adekvatnu dijagnozu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Međućelijska komunikacija, definicija i uloga hormona, karakteristike endokrinog sistema, feedback mehanizam kontrole, sinteza i sekrecija hormona, transport hormona periferna utilizacija hormona, metabilički klirens hormona. Steroidi, proteini i polipeptidi, derivati AK, određivanje konncentracije hormona u telesnim tečnostima, sekretima i ekskretima, promene koncentracije hormona. Laboratorijska dijagnostika bolesti; program kontrole kvaliteta, validacija rezultata, interval varijacije i referentne vrednosti, klinički značaj rezultata laboratorijskih testova. Uloga hormona u regulaciji metabolizma u peripartalnom periodu kod mlečnih krava; Peripartalni period, karakteristike metabolizma krava u peripartalnom periodu, negativan bilans energije, Endokrina regulacija adaptacije metabolizma u peripartalnom period.
   Sadržaj praktične nastave
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, pripreme seminarskog rada, javno izlaganje i kritička diskusija
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30