Navigacija

14D2I39 - Ultrazvučna dijagnostika

Specifikacija predmeta
Naziv Ultrazvučna dijagnostika
Akronim 14D2I39
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vojislav Ilić
 2. prof. dr Vanja Krstić
 3. prof. dr Mirjana Lazarević-Macanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 7.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Upoznavanje sa osnovnim fizičkim principima na kojima se zasniva ova dijagnostička metoda. Sagledavanje prednosti i ograničenja ove procedure. Upoznavanje sa procedurama pripreme pacijenta iuređaja za pregled. Razvjijanje umeća izvođenja procedura i pravilnog tumačenja dobijenih nalaza
   Ishod Po završenom ispitu studenti će znati da pravilno izvode predviđene procedure, podese UZ uređaj i pravilno tumače nalaz
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Fizičke osnove, fizika prostiranja ultrazvučnih talasa, odbijanje i prelamanje talasa pri prelasku iz jednog medijuma u medijum drugačijih fizičkih karakteristiaka. Pravilan odabir i priprema pacijenata za ovu proceduru. Procedure pravilnog setovanja i prilagođavanja uređaja za konkretnog pacijenta. Poznavanje i pravilno tumačenje artefakata tokom pregleda. Ultrazvučna anatomija.
   Sadržaj praktične nastave rad na kliničkom materijalu i SIR
   Literatura
   1. Diagnostic Ultrasound in Small Aimal practice, Paddy Mannion, 2006
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz teoretsku nastavu i praktičan rad u Kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku Katedre za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači. U nastavi će se koristiti interaktivne metode nastave, metode praktičnog smislenog učenja i učenja celovitih aktivnosti
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 25
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 25
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari