Navigacija

14D2I46 - Preveniranje bihevioralnih poremećaja životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Preveniranje bihevioralnih poremećaja životinja
Akronim 14D2I46
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Marijana Vučinić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Sticanje teorijskih znanja o mehanizmima obezbeđenja dobrobiti koji utuču na prevenciju poremećaja ponašanja životinja
   Ishod Sposobnost obezbeđenja mehanizama dobrobiti radi preveniranja poremećaja ponašanja životinja
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Fiziološki oblici ponašanja životinja. Uloga ponašanja i potrebe životinja. Obezbeđenje mehanizama dobrobiti životinja. Poremećaji i patološki oblici ponašanja životinja u zatočenisštvu. Preventiva poremećaja ponašanja životinja.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Vučinić Marijana. Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja. Univerzitetski udžbenik. VKS,Beograd, 2004.
   2. Broom DM, Fraser AF. Domestic Animal Behaviour and Welfare, CABI, 2007. – Jensen P. Ethology of Domestic Animals, CABI, 2009.
   3. Houpt KA. Domestic Animal Behavior for Veterinarians and Animal Scientists, John Wiley & Sons, 2011.
   4. Rushen J, Mason G. Stereotypic Animal Behaviour – Fundamentals and Applications for Welfare (2nd ed.), CABI, 2006.
   5. Young RJ. Environmental Enrichment for Captive Animals, Blackwell Publishing, 2003.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 40 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari