Navigacija

14I1I01 - Engleski jezik

Specifikacija predmeta
Naziv Engleski jezik
Akronim 14I1I01
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
    Uslov Upisan prvi semestar
    Cilj predmeta Sticanje znanja koja omogućavaju samostalno korišćenje stručne literature i usmenu i pismenu komunikaciju.
    Ishod Student treba da zna osnovne jezičke strukture i leksički fond u svakodnevnom govoru, da ume da koristi stručnu literaturu, da prevede stručne tekstove sa engleskog jezika na srpski i obrnuto, da ume da napiše i prevede poslovna pisma sa engleskog na srpski i obrnuto i da može usmeno i pismeno da komunicira.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Ortografija i fonetika (5). Gramatika (plural of nouns, present simple tense, past simple tense, article, irregular verbs, few, a few, can, present perfect tense, possessive case, comparison of adjectives, future tense, prepositions, question tags, past perfect tense, some, any, the imperative, pronouns, since, for, time clauses, possessive pronouns & adjectives, adverb order, indirect speech, if clauses, the gerund, the conditional, relative sentence, the passive voice) (10). Leksikologija (reading, reading comprehension, translation, vocabulary), English in Use (10). Poslovna pisma, korišćenje stručne literature i Interneta (5).
    Sadržaj praktične nastave Čitanje tekstova vezanih za naučne oblasti koje se izučavaju na fakultetu, prevođenje sa engleskog na srpski i obratno, vežbe komunikacije (30)
    Literatura
    1. Bjelica, Nevenka: Engleski za studente veterinarske medicine, Veterinarski fakultet, Beograd, 1996.
    2. Bjelica, Nevenka: Veterinarski rečnik, Nauka, Beograd, 2002
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2 2
    Metode izvođenja nastave Predavanja i praktične vežbe, korišćenjem šema, slajdova, Powerpoint prezentacija i stručnih tekstova na engleskom jeziku.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 40
    Praktična nastava 5 Usmeni ispit 30
    Projekti
    Kolokvijumi
    Seminari 10