Navigacija

14I1I06 - Psihosocijalni aspekti držanja životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Psihosocijalni aspekti držanja životinja
Akronim 14I1I06
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Marijana Vučinić
 2. doc. dr Katarina Nenadović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Katarina Nenadović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslov -
  Cilj predmeta Upoznavanje sa osnovnim činiocima koji utiču na kvalitet odnosa čoveka i životinja
  Ishod Student treba da zna kako čovek utiče na kvalitet života životinja i kako životinje utiču na kvalitet života čoveka
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Stavovi i odnos čoveka prema prirodi i životinjama – Naturalistički, ekološki, humanistički, moralni, naučni, utilitaristički, dominionistički, negativistički i estetički stavovi. Simbolički značaj životinja. Zoofobije – strahovi od životinja (3). Činioci koji utiču na odnos čoveka prema životinjama (2). Načini iskorišćavanja životinja (1). Načini ishrane čoveka – omnivori, vegetarijanci, vegani i načini iskorišćavanja životinja za proizvodnju namirnica i prirodnih materijala i vlakana (2). Uloga čoveka u zaštiti životinja (1). Animoterapija (1). Zooterapija (1). Načini na koje životinje nanose štete čoveku (1). Zlostavljanje životinja (1). Uloga veterinara u vezi čovek-životinje i profesionalne bolesti i povrede veterinara (2).
  Sadržaj praktične nastave Izrada upitnika i anketa za ispitivanje odnosa i stavova čoveka prema životinjama (3), anketiranje (4), analiza i predstavljanje rezultata anketa (4), analiza uticaja moralnih/etičkih činilaca, ubeđenja, verovanja, zabluda i religije na odnos čoveka prema životinjama (3), analiza uticaja tradicije, kulture, pritiska javnosti, zahteva nevladinih organizacija, pokreta za zaštitu životinja i ekonomskih činilaca na odnos čoveka prema životinjama (3), analiza uticaja vaspitanja, obrazovanja, informisanosti, nauke i politike na odnos čoveka prema životinjama (3), analiza uticaja emocija, empatije, ljubavi, iskustava i veština na odnos čoveka prema životinjama (2), analiza uticaja mode, imidža, konkurencije i održivosti na odnos čoveka prema životinjama (2), analiza uticaja ekoloških činilaca na odnos čoveka prema životinjama (2), analiza uticaja zahteva bezbednosti i sigurnosti, kvaliteta namirnica i očuvanja javnog zdravlja na odnos čoveka prema životinjama (2) i analiza uticaja činilaca koji utiču na odnos veterinara prema životinjama (2).
  Literatura
  1. Grandgeorge M, Hausberger M. Human-animal relationships: from daily life to animal-assisted therapies. Ann Ist Super Sanità 2011, 47, 4: 397-408.
  2. Reinisch AI. The human-animal bond: A benefit or a threat to the integrity of the veterinary profession? Canadian Veterinary Journal 2009, 50, 7, 713-718.
  3. Costa Neto EM. Animal-based medicines: biological prospection and the sustainable use of zootherapeutic resources. Anais da Academia Brasileira de Ciências (2005) 77(1): 33-43.
  4. Samfira M, Petroman I. Therapeutic Value of the Human Being-Animal Relationship. Animal Science and Biotechnologies, 2011, 44, 2, 512-515.
  5. Marijana Vučinić: Povrede i poremećaji zdravlja veterinara neinfektivne etiologije. Vet. glasnik 2011, 65, 1-2, 109 - 121.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem uz primenu audiovizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), seminarske vežbe, diskusione grupe, specifične radionice. Izrada upitnika, intrvjua Analiza uticaja
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 70
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0