Navigacija

14I1I07 - Fizičke osnove dijagnostičkih i terapijskih metoda

Specifikacija predmeta
Naziv Fizičke osnove dijagnostičkih i terapijskih metoda
Akronim 14I1I07
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Jelena Ajtić
 2. as. dr Darko Sarvan
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.5 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan drugi semestar
   Cilj predmeta Sticanje osnovnih praktičnih i operativnih znanja o fizičkim osnovama i principima merenja kao i o funkcionisanju biomedicinske instrumentacije; ovladavanje osnovama fizičkih metoda koje se koriste u veterinarskoj dijagnostici i terapiji, biomedicinskim istraživanjima i praksi.
   Ishod Student treba da razume fizičke fenomene koji su osnova mernih tehnika i instrumentacije u veterinarskoj dijagnostici, terapiji i biomedicinskim istraživanjima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kontrola životne sredine. Primena ultrazvuka,elektromagnetnih talasa, lasera u dijagnostici i terapiji. Mikroskopske metode u biomedicini. Rendgenska dijagnostika i radioterapija. Primena jonizujućeg zračenja u biomedicini. Nejonizujuća zračenja i dejstvo na biološke sisteme. Elektrodne tehnike u biomedicini. Elektrodijagnostika i elektroterapija. Termodijagnostika i termoterapija.
   Sadržaj praktične nastave Eho i Dopler tehnike. Elektrodne i mikroelektrodne tehnike. Termodijagnostika i termoterapija. Elektrodijagnostika i elektroterapija. Mikroskopija. Lasersko zračenje. X-zračenje. Primena ultraljubičastog i infracrvenog zračenja u biomedicini. Dozimetrija jonizujućeg zračenja. Obilazak klinika i laboratorija i upoznavanje sa savremenim aparatima koji se koriste u dijagnostici i terapiji.
   Literatura
   1. Jelena Ajtić i Dragana Popović, Fizičke osnove dijagnostičkih i terapijskih metoda, Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2013.
   2. Jelena Ajtić i Dragana Popović, Zbirka zadataka iz biofizike, Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2010.
   3. Jelena Ajtić i Dragana Popović, Biofizika, Centar za izdavačku delatnost, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2014.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava se izvodi uz primenu audiovizuelnih prezentacija. Praktična nastava se izvodi kroz samostalni rad, demonstracije, posete klinikama i laboratorijama.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 55
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari