Navigacija

14I1O05 - Anatomija

Specifikacija predmeta
Naziv Anatomija
Akronim 14I1O05
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. doc. dr Ivana Nešić
 2. prof. dr Verica Mrvić
 3. prof. dr Miloš Blagojević
 4. doc. dr Milena Đorđević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Ivana Nešić
 2. doc. dr Milena Đorđević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 16.0 Status predmeta obavezan
  Uslov
  Cilj predmeta Cilj nastave na predmetu Anatomija jeste upoznavanje sa teorijskim i praktičnim aspektima anatomije domaćih životinja i savladavanje neophodnih veština za komparativno prepoznavanje morfološke strukture od značaja za kliničku praksu.
  Ishod Student treba da zna latinsku terminologiju organa i organskih sistema obuhvaćenih programom, normalnu makroskopsku građu organa i sistema organa, da razume njihov položaj i prostorne odnose organa kod pojedinih vrsta domaćih životinja, sisara i domaće živine, i da ume da ih komparativno prepozna.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Teorijska nastava obuhvata: Uvod u anatomiju, anatomski termini; O kostima uopšte; Kosti ekstremiteta; Kosti trupa; Kosti lobanje i lica, zubi; Veze kostiju; Regije; Uvod u miologiju; Mišići sinsarkozne veze; Mišići ekstremiteta; Mišići glave i vrata; Mišići trupa; Telesne duplje i seroze; Usna duplja, pljuvačne žlezde, ždrelo, jednjak, želudac, creva, jetra, pankreas i omentum; Organi za disanje; Mokraćni organi; Muški i ženski polni organi; Perikard, srce, krvotok i limfni sistem; Koža, kopito, papak, rog, mlečna žlezda; Nervni sistem, kičmena moždina, mozak, moždani nervi, vegetativni nervni sistem, spinalni nervi; Oko, čulo sluha, čulo mirisa i ukusa; Endokrine žlezde; Živina – skelet, mišići i organi.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava obuhvata asistiranu i samostalnu aktivnost studanata iz anatomskih oblasti: Kosti; Mišići; Telesne duplje i seroze; Digestivni sistem; Respiratorni sistem; Urinarni sistem; Polni organi; Kardiovaskularni sistem; Koža, kopito, papak, rog, mlečna žlezda; Nervni sistem; Čula; Endokrine žlezde; Anatomija živine.
  Literatura
  1. Konig HE, Liebich H-G. Anatomija domaćih sisara. Naklada, Slap 2009.
  2. Sisson S, Grossman JD. Anatomija domaćih životinja. Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb 1962.
  3. Janković Ž, Popović S: Anatomija domaćih životinja, Osteologija i miologija, Veterinarski fakultet, Odbor za izdavačku delatnost, Beograd 1985.
  4. Janković Ž, Stanojević D, Miladinović Ž. Anatomija domaćih životinja, Angiologija, Veterinarski fakultet, Beograd 1991.
  5. Simić V, Janković Ž: Anatomija domaćih životinja, sisara, Splanhnologija, Veterinarski fakultet, Odbor za izdavačku delatnost, Beograd 1986.
  6. Drekić D, Lozanče O, Anatomija nervnog sistema, endokrinih žlezda, organa čula i kože domaćih životinja, Veterinarska komora Srbije, Naučna KMD, Beograd 2010.
  7. Mrvić V: Atlas komparativne anatomije domaćih životinja, Dosije d.o.o. Beograd 2006.
  8. Lozanče O, Đelić D: Anatomija domaćih životinja, Anatomski termini i izrazi, Naučna knjiga, Beograd 1999.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  7 8
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (Power Point prezentacije). Praktična nastava sa korišćenjem svežih preparat, audio-vizuelnih metoda (Power Point prezentacije), anatomskih slika velikog formata, gipsanih modela i trajnih preparata u teglama sa formalinom.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari