Navigacija

14I1O05 - Anatomija

Specifikacija predmeta
Naziv Anatomija
Akronim 14I1O05
Studijski program Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 16.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj nastave na predmetu Anatomija jeste upoznavanje sa teorijskim i praktičnim aspektima anatomije domaćih životinja i savladavanje neophodnih veština za komparativno prepoznavanje morfološke strukture od značaja za kliničku praksu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student treba da zna latinsku terminologiju organa i organskih sistema obuhvaćenih programom, normalnu makroskopsku građu organa i sistema organa, da razume njihov položaj i prostorne odnose organa kod pojedinih vrsta domaćih životinja, sisara i domaće živine, i da ume da ih komparativno prepozna.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Teorijska nastava obuhvata: Uvod u anatomiju, anatomski termini; O kostima uopšte; Kosti ekstremiteta; Kosti trupa; Kosti lobanje i lica, zubi; Veze kostiju; Regije; Uvod u miologiju; Mišići sinsarkozne veze; Mišići ekstremiteta; Mišići glave i vrata; Mišići trupa; Telesne duplje i seroze; Usna duplja, pljuvačne žlezde, ždrelo, jednjak, želudac, creva, jetra, pankreas i omentum; Organi za disanje; Mokraćni organi; Muški i ženski polni organi; Perikard, srce, krvotok i limfni sistem; Koža, kopito, papak, rog, mlečna žlezda; Nervni sistem, kičmena moždina, mozak, moždani nervi, vegetativni nervni sistem, spinalni nervi; Oko, čulo sluha, čulo mirisa i ukusa; Endokrine žlezde; Živina – skelet, mišići i organi.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava obuhvata asistiranu i samostalnu aktivnost studanata iz anatomskih oblasti: Kosti; Mišići; Telesne duplje i seroze; Digestivni sistem; Respiratorni sistem; Urinarni sistem; Polni organi; Kardiovaskularni sistem; Koža, kopito, papak, rog, mlečna žlezda; Nervni sistem; Čula; Endokrine žlezde; Anatomija živine.
  Literatura
  1. Konig HE, Liebich H-G. Anatomija domaćih sisara. Naklada, Slap 2009.
  2. Sisson S, Grossman JD. Anatomija domaćih životinja. Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb 1962.
  3. Janković Ž, Popović S: Anatomija domaćih životinja, Osteologija i miologija, Veterinarski fakultet, Odbor za izdavačku delatnost, Beograd 1985.
  4. Janković Ž, Stanojević D, Miladinović Ž. Anatomija domaćih životinja, Angiologija, Veterinarski fakultet, Beograd 1991.
  5. Simić V, Janković Ž: Anatomija domaćih životinja, sisara, Splanhnologija, Veterinarski fakultet, Odbor za izdavačku delatnost, Beograd 1986.
  6. Drekić D, Lozanče O, Anatomija nervnog sistema, endokrinih žlezda, organa čula i kože domaćih životinja, Veterinarska komora Srbije, Naučna KMD, Beograd 2010.
  7. Mrvić V: Atlas komparativne anatomije domaćih životinja, Dosije d.o.o. Beograd 2006.
  8. Lozanče O, Đelić D: Anatomija domaćih životinja, Anatomski termini i izrazi, Naučna knjiga, Beograd 1999.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  7 8
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (Power Point prezentacije). Praktična nastava sa korišćenjem svežih preparat, audio-vizuelnih metoda (Power Point prezentacije), anatomskih slika velikog formata, gipsanih modela i trajnih preparata u teglama sa formalinom.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari