Navigacija

14I2O01 - Histologija sa embriologijom 2

Specifikacija predmeta
Naziv Histologija sa embriologijom 2
Akronim 14I2O01
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Anita Radovanović
 2. prof. dr Danica Marković
 3. doc. dr Ivan Milošević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Tijana Lužajić Božinovski
 2. doc. dr Ivan Milošević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.5 Status predmeta obavezan
  Uslov HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM 1
  Cilj predmeta Upoznati studente sa osnovama razvića i mikroskopskom građom oragana domaćih životinja; upoznati studente sa vrstama placenti kod domaćih sisara.
  Ishod Da studenti razumeju normalnu građu oragana i osnovne zakonomernosti njihovog razvića tokom embriogeneze kod domaćih životinja; da pomoću mikroskopa znaju da prepoznaju pojedine organe i da analiziraju njihovu građu; da razumeju principe placentacije i da znaju osnovne morfofunkcionalne karakteristike posteljice kod pojedinih vrsta domaćih sisara
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovne karakteristike razvića i mikroskopska građa organa pojedinih sistema organa: cirkulatorni sistem (3), limfatični sistem (3), respiratorni sistem (3), digestivni sistem (12), urinarni sistem (3), koža i derivati pokožice (4), čula (4), endokrini sistem (3), reproduktivni sistem mužjaka (3), reproduktivni sistem ženki (4), vanembrionski omotači i posteljica (3).
  Sadržaj praktične nastave Mikroskopska analiza organa pojedinih sistema: cirkulatorni sistem, limfatični sistem, respiratorni sistem, digestivni sistem, predkolokvijumske vežbe i konsultacije, urinarni sistem , koža i derivati pokožice, čula, endokrini sistem, reproduktivni sistem mužjaka, reproduktivni sistem ženki, posteljica i prikazi razvića pojedinih organa.
  Literatura
  1. Gledić D. Veterinarska histologija, Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2012.
  2. Marković D., Radovanović A. Milošević I. Lužajić T., Milošević S.: Histologija sa embriologijom 2, Praktikum, Fakultet veterinarske medicine CID, 2016.
  3. Bumbaširević V. I sar., Histologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,2005
  4. Junqueira L.C. and Carneiro J., Osnovi histologije,tekst i atlas, Data status, 2005
  5. Eurell JA, Frappier BL: Dellman’s Textbook of Veterinary Histology 6th edition, Blackwell, Publishing, Oxford, 2006
  6. Pantić V: Embriologija, Naučna knjiga, Beograd, 1980.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 3
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu PowerPoint prezentacije. Praktična nastava: sa uvodnim predavanjem, uz prikaz preparata (PowerPoint ili kamera povezana sa mikroskopom i projektorom), pojedinačni rad studenata na mikroskopu: izučavanje i crtanje izabranih preparata organa)
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 15
  Seminari