Navigacija

14I2O03 - Fiziologija

Specifikacija predmeta
Naziv Fiziologija
Akronim 14I2O03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Miodrag Lazarević
 2. prof. dr Danijela Kirovski
 3. prof. dr Natalija Fratrić
 4. doc. dr Milica Stojić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Miodrag Lazarević
 2. prof. dr Danijela Kirovski
 3. prof. dr Natalija Fratrić
 4. doc. dr Milica Stojić
 5. as. dr Ljubomir Jovanović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 13.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Anatomija, Biohemija
  Cilj predmeta Osposobljavanje studenata za kompleksno sagledavanje različitih fizioloških procesa u organizmu životinja i postavljanje osnove razumevanja promena istih tokom različitih bolesti. Po odslušanom predmetu studenti treba da poseduju znanje o mehanizmima i zakonitostima koji utiču na odvijanje različitih fizioloških procesa u organizmu.
  Ishod Student treba da zna fiziološke procese u organizmu i mehanizme njihove kontrole, razume sadejstvo i kompleksnost ovih mehanizama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Homeostaza, imunologija, fiziologija krvi, srca, cirkulacije, limfe, limfotoka, varenja, jetre, disanja, fiziologija ishrane, makro i mikroelemenata, vitamina, energetski metabolizam, metabolizam vode, termoregulacija, fiziologija kože i mlečne žlezde, bubrega, mišića, endokrinologija, fiziologija nervnog sistema, čula.
  Sadržaj praktične nastave Brojanje eritrocita, određivanje hemoglobina, hematološki indeksi, brojanje leukocita, leukocitarna formula, spektri hemoglobina, hemoliza, posmatranje perifernog krvotoka kod žabe, sedimentacija, osmotska rezistencija, belančevine krvne plazme i seruma, puferi krvi,uticaj kalcijumovih jona na koagulaciju krvi, vreme krvarenja i koagulacije, konsultacije i kolokvijum, Stanijusove ligature, uticaj temperature na rad srca žabe, ekstrasistola, Starlingov zakon, draženje nervusa vagusa, Golcov ogled, EKG, merenje krvnog pritiska, auskultacija srčanih tonova, konsultacije i kolokvijum, ptijalin i kiselost želudačnog soka, konsultacije, pepsin, tripsin, pankreasna amilaza, žučne boje, kiseline, holesterol, spirometrija, klinički pregled mokraće, slobodni i vezani sulfati, hloridi po Mor-u, konsultacije i kolokvijum, prag nadražaja i dejstvo opterećenja na mišić, sekundarna kontrakcija i sekundarni tetanus, spinalni refleksi, miotatički refleks, patelarni refleks, refleks Ahilove tetive, kornealni refleks, pupilarni refleks, pregled očnog dna, konsultacije i kolokvijum, vivisekcija.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  8 6
  Metode izvođenja nastave Teorijska, praktična, kolokvijumi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 10
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari