Navigacija

14I3I03 - Uzgoj i nega sportskih konja

Specifikacija predmeta
Naziv Uzgoj i nega sportskih konja
Akronim 14I3I03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. dr Vladimir Dimitrijević
 2. dr Mila Savić
 3. dr Ružica Trailović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. dr Žolt Bečkei
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslov nema
  Cilj predmeta Bliže upoznavanje sa specifičnostima uzgoja, držanja i nege različitih kategorija sportskih konja: galopera, kasača, turnirskih i rekreativnih konja i uvežbavanje praktičnih veština značajnih za rad sa njima.
  Ishod Student treba da zna osnovne principe uzgoja, držanja i nege sportskih konja, ume da priđe i fiksira konje, hrani ih i timari, poznaje opremu za različite kategorije sportskih konja i zna kako se koristi.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Najvažnije rase koje se koriste za konjički sport.Urođeni modeli ponašanja kao osnova za njihovo držanje, hranjenje i obezbeđenje dobrobiti.Osnovni principi držanja i ishrane.Polni ciklus, pripust, nega ždrebnih kobila, porođaj i nega novorođene ždrebadi.Spec. u držanju, treningu i režimu ishrane i napajanja u zavisnosti od discipline.Nega kože, dlake i kopita.Menadž držanja i zdravstvene zaštite sport. konja.
  Sadržaj praktične nastave Uvežbavanje praktičnih veština neophodnih za rad sa konjima kroz praksu u ergelama, konjičkim klubovima, hipodromima ili bolnicama za konje, koja obuhvata sve aktivnosti od hranjenja i čišćenja, timarenja, do opremanja, sedlanja/prezanja i treniranja (30).
  Literatura
  1. Savić Mila, Jovanović S, Vegara M: Stočarstvo - Farmske i socijalne životinje, FVM, Beograd, 2007.
  2. Trailović D, Ružica Trailović: Konjarstvo i konjički sport, FVM, Beograd, 2008.
  3. Savić Mila, Dimitrijević Vladimir, Trailović Ružica, Bečkei Žolt Stočarstvo - praktikum, Fakultet Veterinarske Medicine, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, Beograd, 2014
  4. Trailović D, Vučinić Marijana: Etologija konja, FVM, Beograd, 2008.
  5. Trailović D, Petrujkić T, Vučinić Marijana, Trailović Ružica: Savremeni trendovi u uzgoju, selekciji i zdravstvenoj zaštiti konja, FVM, Beograd, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi). Praktične vežbe i dežurstva u ergelama, konjičkim klubovima, hipodromima ili bolnicama za konje.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari