Navigacija

14I3O05 - Opšta patologija

Specifikacija predmeta
Naziv Opšta patologija
Akronim 14I3O05
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević
 2. prof. dr Darko Marinković
 3. prof. dr Vladimir Kukolj
 4. doc. dr Ivana Vučićević
 5. doc. dr Slađan Nešić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Ivana Vučićević
 2. doc. dr Slađan Nešić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Histologija sa embriologijom i Fiziologija
  Cilj predmeta Sticanje znanja i veština o mehanizmima nastanka patoloških procesa potrebnih za razumevanje patogeneze i kliničkih manifestacija bolesti.
  Ishod Student treba da zna osnovne i molekularne mehanizme patoloških procesa i bolesnih stanja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Etiološki faktori, Poremećaj prometa vode, belančevina, ugljenih hidrata, masti,pigmenata, mineralnih materija i mokraćne kiseline, Patološko orožavanje, Nekroza, Apoptoza, Poremećaji u cirkulaciji, Akutna i hronična inflamacija, Granulomi, Poremećaji u rastu, Obnavljanje tkiva, Regeneracija koštanog, hrskavičnog i nervnog tkiva, Organizacija, Zarastanje rana, Patologija tumora, Razvojne anomalije
  Sadržaj praktične nastave Obdukcija, Opšte o obudukciji, Pokazana vežba-izvođenje obdukcije, Obdukcioni protokol, Postmortalna dijagnostika po životinjskim vrstama. Patohistologija, Uzimanje i obrada uzoraka, Distrofije, Nekroza i apoptoza, Poremećaji u cirkulaciji, forme akutne inflamacije– slajd seminar, Hronična granulomatozna inflamacija, Patologija tumora
  Literatura
  1. Knežević M., Jovanović M., Opšta patologija, Beograd 1999, Makarije.
  2. Knežević M., Jovanović M., Praktikum iz patohistoloških vežbi, Beograd, 1994., Vojna štamparija
  3. Marinković D., Nešić V., Tehnika obdukcije životinja sa osnovama tanatologije, Univerzitet u Beograde, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2013.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 3
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (Power Point prezentacije, filmovi), praktične vežbe – obdukcija i markoskopski pregled leševa životinja, mikroskopiranje, prepoznavanje i opis histopatoloških promena vezanih za distrofiju, nekrozu, poremećaje u cirkulaciju, inflamaciju i tumore.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
  Projekti 0
  Kolokvijumi 10
  Seminari 5