Navigacija

14I3O09 - Anesteziologija

Specifikacija predmeta
Naziv Anesteziologija
Akronim 14I3O09
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Petar Milosavljević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Bogomir Bolka Prokić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
  Uslov Farmakologija
  Cilj predmeta Sticanje znanja o osnovnim principima lokalne i opšte anesteziologije kod pojedinih vrsta životinja
  Ishod Student treba da zna, razume: principe anestezije, lekove u anesteziji i specifičnosti u anestezije pojedinih vrsta životinja, da formira anesteziološki protokol, aplikuje anestetik, prepozna i reaguje na komplikacije tokom anestezije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u anesteziologiju, anestezološki lekovi, premedikacija indukcija, održavanje, oporavak. monitoring hirurških pacijenata. Opšta parenteralna, inhalaciona i lokalna-regionalna anestezija, Anestezija pasa i mačaka. Anestezija konja. Anestezija papkara. Anestezija ptica i egzota. Nadoknada tečnosti. Komplikacije, reanimacija .
  Sadržaj praktične nastave Anesteziološka oprema i aparati za endotrahealnu anesteziju. Lokalna anestezija. bokada nerava kod konja. Anestezija: pasa i mačaka, konja, preživara i svinja,ptica i egzota. Principi nadoknade tečnosti i elektrolita. Komplikacije, tehnika reanimacije.
  Literatura
  1. Vučović D. Prokić B. i aut.:Veterinarska anesteziologija, 2009. FVM Beograd
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Interaktivna nastava, PowerPoint prezentacije, seminari, javno izlaganje i diskusija
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari