Navigacija

14I4I02 - Tropske bolesti

Specifikacija predmeta
Naziv Tropske bolesti
Akronim 14I4I02
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sonja Radojičić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan odgovarajući semestar
   Cilj predmeta Upoznavanje studenata sa prirodnim istorijama i epizootiološkim karakteristikama egzotičnih i tropskih infektivnih bolesti životinja
   Ishod Student bi trebao a stekne znanja o prirodnim istorijama i epizootiološkim karakteristikama i determiantama koje utiču na distribuciju egzotičnih i tropskih infektivnih bolesti životinja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Prirodne istorije i epizootiloške karakteristike pojedinih egzotičnih i tropskih bolesti u svetu. Pojava, distribucija, mogućnost prenošenja, analiza rizika da se neka egzotična bolest unese u region.
   Sadržaj praktične nastave U epizootiološkom kabinetu, kvalitativna i kvantitativna analiza rizika od unosa neke od egzotičnih bolesti u region.
   Literatura
   1. Infectious diseases of livestock (2004), Coetzer J.A.W. and Tustin R.C.
   2. Infectious and parasitic diseases of livestock (2010), Lefevre P-C, Blancou J, Chermette R. and Uilenberg G.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 1
   Metode izvođenja nastave Teorijski i praktično u epizootiološkoj laboratoriji
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50