Navigacija

14I4O07 - Specijalna hirurgija

Specifikacija predmeta
Naziv Specijalna hirurgija
Akronim 14I4O07
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Jugoslav Vasić
 2. prof. dr Petar Milosavljević
 3. doc. dr Milan Hadži-Milić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. as. dr Bogomir Bolka Prokić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Patološka morfologija, Anesteziologija,Opšta hirurgija
  Cilj predmeta Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim aspektima hirurgije pojedinih sistema organa i uvežbavanje hirurških tehnika neophodnih za uključivanje u kliničku praksu i samostalno rešavanje uobičajenih problema.
  Ishod Student treba da zna hirurške metode i tehnike kod operacija različitih tkiva i na različitim organima, ume da pregleda i pripremi pacijenta za operaciju, asistira ili samostalno uradi osnovne hirurške procedure, obradi i zašije ranu, uradi: kastraciju, laparotomiju, ovarijektomiju, zna principe zbrinjavanja povreda koštano-zglobnog sistema i akropodijuma.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Hirurgija: mekih tkiva, grudnog koša i gornjih respiratornih puteva, usne duplje i zuba, GIT-a i perianalne regije, hernija, urogenitalnog sistema. KVS i NS. Endokrinog sistema (2), mišićno-skeletnog sistema i akropodijuma. Zbrinjavanje povreda i oboljenja koštano-zglobnog sistema, osteofiksacija. Oftalmologija. Onkološka hirurgija
  Sadržaj praktične nastave Apsces, hematom; Dekornuacija . Hirurgija tumora . Traheotomija , tonzilektomija, operativni zahvati na zubima. Laparotomija, ruminotomija, gastrotomija, resekcija creva, prolapsus rektuma . Operativni zahvati na kopitima i papcima , potkivanje, kastracija, komplikacije, ovariektomija, histerektomija, uretrotomija , osteosfiksacija .
  Literatura
  1. Vučović D., Prokić B., Raptopulos D. i grupa autora.: Veterinarska anesteziologija, Beograd 2009. Trailović D, Osnovni principi nadoknade tečnosti, VetKer, Beograd, 2010. Muir W.W., Hubbell. A.E J., Bednarski M.R., Skarda T.R.: Handbook of Veterinary Anesthesia, Dep. Of Vet. Cl. Sciences, Columbus Ohio Mosby – Elsevier, St. Luis 2007 Bojrab M.J.: Disease Mechanisms in Small Animal Surgery, Lea & Febiger 1993. Mc Ilwraight C.W., Robertson J.T., Equine Surgry, Advanced Techniqeus, W Tadić M., Mil
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), praktične vežbe na zdravim i bolesnim životinjama i praktičan rad na Klinici za hirurgiju, u veterinarskim ambulantama, na farmama i hipodromu.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari