Navigacija

14I4O07 - Specijalna hirurgija

Specifikacija predmeta
Naziv Specijalna hirurgija
Akronim 14I4O07
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Petar Milosavljević
 2. doc. dr Milan Hadži-Milić
 3. doc. dr Bogomir Bolka Prokić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Bogomir Bolka Prokić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Patološka morfologija, Anesteziologija,Opšta hirurgija
  Cilj predmeta Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim aspektima hirurgije pojedinih sistema organa i uvežbavanje hirurških tehnika neophodnih za uključivanje u kliničku praksu i samostalno rešavanje uobičajenih problema.
  Ishod Student treba da zna hirurške metode i tehnike kod operacija različitih tkiva i na različitim organima, ume da pregleda i pripremi pacijenta za operaciju, asistira ili samostalno uradi osnovne hirurške procedure, obradi i zašije ranu, uradi: kastraciju, laparotomiju, ovarijektomiju, zna principe zbrinjavanja povreda koštano-zglobnog sistema i akropodijuma.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Hirurgija: mekih tkiva, grudnog koša i gornjih respiratornih puteva, usne duplje i zuba, GIT-a i perianalne regije, hernija, urogenitalnog sistema. KVS i NS. Endokrinog sistema (2), mišićno-skeletnog sistema i akropodijuma. Zbrinjavanje povreda i oboljenja koštano-zglobnog sistema, osteofiksacija. Oftalmologija. Onkološka hirurgija
  Sadržaj praktične nastave Apsces, hematom; Dekornuacija . Hirurgija tumora . Traheotomija , tonzilektomija, operativni zahvati na zubima. Laparotomija, ruminotomija, gastrotomija, resekcija creva, prolapsus rektuma . Operativni zahvati na kopitima i papcima , potkivanje, kastracija, komplikacije, ovariektomija, histerektomija, uretrotomija , osteosfiksacija .
  Literatura
  1. Vučović D., Prokić B., Raptopulos D. i grupa autora.: Veterinarska anesteziologija, Beograd 2009. Trailović D, Osnovni principi nadoknade tečnosti, VetKer, Beograd, 2010. Muir W.W., Hubbell. A.E J., Bednarski M.R., Skarda T.R.: Handbook of Veterinary Anesthesia, Dep. Of Vet. Cl. Sciences, Columbus Ohio Mosby – Elsevier, St. Luis 2007 Bojrab M.J.: Disease Mechanisms in Small Animal Surgery, Lea & Febiger 1993. Mc Ilwraight C.W., Robertson J.T., Equine Surgry, Advanced Techniqeus, W Tadić M., Mil
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), praktične vežbe na zdravim i bolesnim životinjama i praktičan rad na Klinici za hirurgiju, u veterinarskim ambulantama, na farmama i hipodromu.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari