Navigacija

14I5IO05 - Klinička patologija i terapija socijalnih životinja 2

Specifikacija predmeta
Naziv Klinička patologija i terapija socijalnih životinja 2
Akronim 14I5IO05
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vanja Krstić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Stefan Đoković
 2. doc. dr Miloš Vučićević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
  Uslov Nema
  Cilj predmeta Studenti biraju odgovarajući izborni paket za profesionalno usmerenje. Izborni paket ima za cilj da produbi znanja i veštine studenata stečena u obaveznom delu studijskog programa i usmeri ih ka ključnim aspektima zdravstvene problematike socijalnih životinja - pasa, mačaka i konja, podeljenim u nastavne tematske blokove.
  Ishod Studenti treba da poznaju: etiopatogenezu, procedure dijagnoze i diferencijalnu dijagnozu bolesti i patoloških stanja socijalnih životinja, njihovog zbrinjavanja i lečenja u redovnim i urgentnim situacijama, principe i postupke u preventivi zaraznih bolesti, principe rada savremenih tehničkih sistema koji se koriste u dijagnostici i terapiji; specifičnosti ishrane obolelih i rekonvalescentnih životinja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Klinička dijetetika, Odabrana poglavlja iz hirurgije ortopedije i oftalmologije i Odabrana poglavlja iz interne medicine konja.
  Sadržaj praktične nastave Studenti svoj praktičan rad obavljaju na klinikama fakulteta i terenu gde se upoznaju sa praktičnom primenom anestezije i intenzivne terapije u kliničkoj praksi, radom sa aparatima za radiografiju, ultrasonografiju, endoskopiju, elektrokardiografiju, endotrahealnu anesteziju, monitoring u anesteziji i fizikalnoj terapiji.
  Literatura
  1. Case LP, Carey DP, Hirakawa DA, Daristotle L: Canine and feline nutrition, Mosby, St. Louis, 2000.
  2. Hand MS, Thatcher CD, Remilard RL, Roudebush P: Small animal clinical nutrition, Walsorth Publishing Company, Marceline, 2000.
  3. Reed SM, Bayly WM, Selon DC: Equine internal medicine, 3rd edition, Saunders/Elsevier, St. Louis, 2010.
  4. Selon DC, Long MT, Equine infectious diseases, Saunders/Elsevier, St. Lous, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 6
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava se bazira na predavanjima uz korišćenje ilustrovanog i interaktivnog materijala, kao i arhivirane medicinske dokumentacije fakultetskih klinika. Praktična nastava se održava na klinikama uz neposredno učešće studenata u svima aspektima tekućeg kliničkog rada, uz nadzor i usmeravanje od strane nastavnika.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 10