Navigacija

14I5O05 - Higijena i tehnologija mesa

Specifikacija predmeta
Naziv Higijena i tehnologija mesa
Akronim 14I5O05
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Neđeljko Karabasil
 2. prof. dr Mirjana Dimitrijević
 3. prof. dr Dragan Vasilev
 4. doc. dr Nikola Čobanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Nikola Čobanović
 2. doc. dr Tijana Ledina
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 11.0 Status predmeta obavezan
  Uslov Osnovi higijene namirnica animalnog porekla
  Cilj predmeta Sticanje znanja u vezi sa pregledom životinja pre klanja, dobrobiti i kvaliteta mesa, klanjem životinja, pregledom mesa i organa, procenom mesa za upotrebu, sastavom i osobinama mesa, kvarom mesa, alimentarnim infekcijama i intoksikacijama, postupcima konzervisanja mesa, izradom proizvoda od mesa, sastavom i osobinama proizvoda od mesa i kontrolom proizvodnog procesa.
  Ishod Student treba da zna pre-mortem i post-mortem inpekciju mesa, postupak klanja životinja i značaj dobrobiti za ispravnost i kvalitet mesa, da izvrši procenu upotrebljivosti, zna sastav i osobine mesa i proizvoda, kvar mesa, opasnosti u lancu proizvodnje, principe konzervisanja i prerade mesa, da proceni kvalitet i ispravnost proizvoda od mesa.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Pre-mortem i post-mortem inspekcija, klanica, životinje za klanje, transport, tehnologija klanja, Proizvodi klanja, dobrobit životinja, metode pregleda mesa, procena mesa za javnu potrošnju. Opasnosti u lancu proizvodnje mesa. Sastav i osobine mesa i proizvoda, kvalitet. Kvar mesa, alimentarna trovanja, metode konzervisanja mesa i proizvodi od mesa, ostali proizvodi hrane životinjskog porekla
  Sadržaj praktične nastave Ispitivanje sastava i osobina mesa, dokazivanje kvara mesa i proizvoda. Kontrola postupaka konzervisanja mesa. Fizičko – hemijski i mikrobiološki pregled mesa i proizvoda. Pregled životinja za klanje. Nadzor nad klanjem životinja i primarnom obradom, kvalitet mesa u trupovima. Pregled trupova i organa. Pregled mesa na trihinele. Dokazivanje rezidua veterinarskih lekova u mesu. Pregled jaja, ribe i med
  Literatura
  1. Teodorović V., Karabasil N., Dimitrijević M., Vasilev D.: Higijena i tehnologija mesa, Fakultet veterinarske medicine Beograd. 2015
  2. Teodorović V, Bunčić O, Karabasil N, Dimitrijević M, Vasilev D. Higijena i tehnologija mesa, Praktikum, FVM, Beograd, 2012.
  3. Teodorović V i saradnici. Trichinella Trichinelosis, Naučna knjiga, Beograd, 2007
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  7 5
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem uz primenu audio- vizuelnih metoda (Power Point prezentacije, filmovi) laboratroijske vežbe, demonstracije i praktične vežbe u klanicama i objektima za obradu i preradu mesa.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 10
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari