Navigacija

14I6IO06 - Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja 4

Specifikacija predmeta
Naziv Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja 4
Akronim 14I6IO06
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Ivan Vujanac
 2. prof. dr Jovan Bojkovski
 3. doc. dr Radiša Prodanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Ivan Vujanac
 2. prof. dr Jovan Bojkovski
 3. doc. dr Radiša Prodanović
 4. as. dr Sreten Nedić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 12.0 Status predmeta izborni
  Uslov Uslov nije potreban
  Cilj predmeta Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja ima za cilj da kroz dodatno teorijsko obrazovanje i daleko veći obim praktičnog rada, studente pripremi za efikasnije i neposrednije uključivanje u kliničku praksu. Studente, kroz obaveznu teorijsku i praktičnu nastavu na osnovnim studijima, praktičnu nastavu iz izborne oblasti, kliničke vežbe i letnju praksu treba osposobiti za samostalan rad iz kliničke patologije i terapije farmskih životinja (živina, svinje i goveda).
  Ishod Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja je obavezna izborna oblast za koju se studenti opredeljuju prema sopstvenom izboru prilikom upisa u sedmi semestar i nastavu pohađaju, prema unapred utvrđenom planu, sve do kraja desetog semestra. Nakon odslušane nastave iz ove oblasti studenti polažu završni ispit i brane svoj diplomski rad pred komisijom koju sačinjavaju profesori iz obaveznih predmeta. Studenti treba da poznaju: poremećaje u ponašanju farmskih životinja, menadžment u veterinarskoj praksi, zootehničke principe koji se primenjuju kod farmskih životinja, kliničku ishranu farmskih životinja, farmakoterapiju, reprodukciju i bolesti farmskih životinja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave TB6. Klinička farmakoterapija farmskih životinja (15): Klinička farmakoterapija živine, Klinička farmakoterapija svinja, Klinička farmakoterapija goveda. TB7. Bolesti svinja (45); TB8. Bolesti goveda (40); TB9. Reprodukcija farmskih životinja: Reprodukcija svinja, Reprodukcija goveda.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se izvodi na pojedinim Katedrama Fakulteta veterinarske medicine uključenih u nastavu i u nastavnim bazama izvan fakulteta (farme živine, svinja i goveda). TB6. Klinička farmakoterapija farmskih životinja (30) - Praktični prikaz kliničke farmakoterapije farmskih životinja. TB7. Bolesti svinja (60) - Praktični prikaz infektivnih i uzgojnih bolesti svinja. TB8. Bolesti goveda (4) - Praktični prikaz infektivnih, uzgojnih i metaboličkih oboljenja goveda. TB9. Reprodukcija farmskih životinja: Reprodukcija svinja, Reprodukcija goveda - primeri iz prakse.
  Literatura
  1. Miljković V.: Porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje domaćih životinja, Naučna knjiga, Beograd, 2002.
  2. Šamanc H.: Bolesti svinja, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Naučna KMD, Beograd 2009.
  3. Šamanc H.: Bolesti respiratornog i kardiovaskularnog sistema goveda, Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Naučna KMD, Beograd 2010.
  4. Šamanc H.: Bolesti organa za varenje kod goveda, Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Naučna KMD, Beograd 2011.
  5. Jezdimirović Milanka: Veterinarska Farmakologija. Treće prerađeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 2005.
  6. Varagić, V. M., Milošević, P.M.: Farmakologija. Beograd, 2002. Ćupić V.: Najčešća trovanja u veterinarskoj medicini. Stručna knjiga, 1999.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 10
  Metode izvođenja nastave Nastava će biti organizovana u predavaonicama na Katedrama fakulteta, kroz niz koherentnih tematskih blokova (TB) organizovanih kroz (više)nedeljno trajanje. Teorijska nastava se bazira na predavanjima uz obilno korišćenje ilustrovanog i interaktivnog materijala, kao i arhivirane medicinske dokumentacije fakultetskih klinika. Praktična nastava se održava na klinikama sa posebnim naglaskom na neposredno učešće studenata u svim aspektima tekućeg kliničkog rada, uz nadzor i usmeravanje od strane nastavnika.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 50 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari