Navigacija

14I6IO07 - Preventivna veterinarska medicina 4

Specifikacija predmeta
Naziv Preventivna veterinarska medicina 4
Akronim 14I6IO07
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Radislava Teodorović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 12.0 Status predmeta izborni
   Uslov
   Cilj predmeta Studenti biraju odgovarajući izborni paket (IP) za profesionalno usmerenje. IP ima za cilj da produbi znanja i veštine studenata stečene u obaveznom delu studijskog programa i usmeri ih ka ključnim i najsavremenijim aspektima problematike koja se proučava.
   Ishod Studenti treba da znaju da primene nacionalne i EU propise u otkrivanju sprečavanju i širenju zaraznih bolesti, Takođe će proširiti znanja o smeštaju i nezi egzotičnih i laboratorijskih životinja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave TB13. Nacionalni i propisi EU o otkrivanju i sprečavanju zaraznih bolesti životinja (20). TB14. Higijena smeštaja i nega domaćih životinja u komercijalnim gazdinstvima (20). TB15. Higijena smeštaja i nega domaćih, egzotičnih i laboratorijskih životinja (20).
   Sadržaj praktične nastave TB13. (10): Trenažna simulacija sprovođenja mera pri otkrivanju, suzbijanju i iskorenjivanju zaraznih bolesti. TB14. (70): Terenski rad na proceni higijenskih uslova, smeštaja i nege životinja u komercijalnim gazdinstvima. TB15. (70): Praktični rad na proceni higijenskih uslova, smeštaja i nege laboratorijskih i egzotičnih životinja.
   Literatura
   1. 1.Teodorović V, Bunčić Olivera, Kulišić Z, Radenković-Damnjanović Brana, Teodorović Radislava, Đorđević M, Mirilović M, Trichinella-Trichinellosis, 2007.2. Asaj A: Higijena na farmi i u okolišu, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.
   2. Radenković Damnjanović Brana: Autorizovana predavanja, FVM, Beograd, 2008 Radenković-Damnjanović Brana: Praktikum iz zoohigijene, FVM, Beograd, 2004. Vučinić Marijana, Radenković-Damnjanović Brana: Dobrobit i ponašanje svinja, knjiga, 2000, str. 85, Beogra
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4 10
   Metode izvođenja nastave Nastava će biti organizovana u predavaonicama, laboratorijama i klinikama Fakulteta, kroz niz koherentnih tematskih blokova (TB) organizovanih kroz (više)nedeljno trajanje. Praktična nastava se održava u laboratorijama, virtuelnim učionicama i na terenu sa posebnim naglaskom na neposredno učešće studenata.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 40 Usmeni ispit 30
   Projekti 0
   Kolokvijumi 10
   Seminari 10