Navigacija

14S1I02 - Građa i funkcija ćelija, tkiva i organa u fiziološkim i patofiziološkim uslovima

Specifikacija predmeta
Naziv Građa i funkcija ćelija, tkiva i organa u fiziološkim i patofiziološkim uslovima
Akronim 14S1I02
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija specijalističke akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Natalija Fratrić
 2. prof. dr Miodrag Lazarević
 3. prof. dr Danijela Kirovski
 4. prof. dr Slavoljub Jović
 5. prof. dr Dragan Gvozdić
 6. prof. dr Milica Kovačević-Filipović
 7. prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević
 8. prof. dr Darko Marinković
 9. prof. dr Anita Radovanović
 10. prof. dr Danica Marković
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Natalija Fratrić
 2. prof. dr Miodrag Lazarević
 3. prof. dr Danijela Kirovski
 4. prof. dr Slavoljub Jović
 5. prof. dr Dragan Gvozdić
 6. prof. dr Milica Kovačević-Filipović
 7. prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević
 8. prof. dr Darko Marinković
 9. prof. dr Anita Radovanović
 10. prof. dr Danica Marković
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 8.0 Status predmeta izborni
  Uslov Upisan prvi semestar
  Cilj predmeta Povezivanje morfo-funkcionalnih karakteristika ćelija i tkiva sa vrstama poremećaja koji se u njima odvijaju
  Ishod Student treba da sagleda posledičnu zavisnost promena od molekularnog do makroskopskog nivoa kod pojedinih vrsta poremećaja funkcija koji se u njima mogu razviti. Student treba da razume vezu između strukture i funkcije odgovarajućih vrsta ćelija i tkiva kao i mehanizame nastajanja i vrste poremećaja koji se u njima mogu razviti. Treba da poznaje osnovne kontrolne mehanizme uključene u regulaciju aktivnosti ćelija i tkiva u normalnim i patološkim uslovima.Student treba da sagleda posledičnu zavisnost promena od molekularnog do makroskopskog nivoa kod pojedinih vrsta poremećaja funkcija organa.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Morfo-funkcionalne karakteristika ćelija različitih vrsta tkiva i intercelularne interakcije. Osnovni metabolički putevi u ćelijama i tkivima sisara. Antioksidativni ćelijski mehanizmi. Kompleks tkivne podudarnosti (Major Histocompatibility Complex). Receptorski sistem u organizmu i signalni molekuli. Ćelijski ciklus i njegovi poremećaji. Degeneracija i ćelijska smrt. Inflamacija i proinflamatorni citokini. Teratogeneza i onkogeneza. Osnovni elementi neuroimunomodulacije. Morfo-funkcionalne promene kod pojedinih oboljenja digestivnog, respiratornog, kardiovaskularnog, nervnog, urinarnog, reproduktivnog, endokrinog i hematopoetskog sistema.
  Sadržaj praktične nastave Uporedna mikroskopska analiza tkivnih isečaka zdravih i promenjenih tkiva i organa kod pojedinih vrsta životinja. Upoznavanje sa osnovnim metodama određivanja antioksidativnog statusa ćelija. Metode za određivanje pojedinih citokina. Metode za analize brojnih hematoloških parametara. Osnovne metode laboratorijske dijagnostike poremećaja funkcija pojedinih organa.
  Literatura
  1. McGavin, MD, Carlton, WW, Zachary, JF, Carlton W, McGavin, D: (editors) Thomson's Special Veterinary Pathology. 3rd edition. St. Louis. Mosby. 2001.
  2. Cotran R S, Robbins S L, Kumar V: Robbins Basic Pathology, 7th edition, Saunders, Philadelphia, 2003
  3. Stojić V:Vetreinarska fizioologija, Naučna, Beograd, 5 izdanje, 2010.
  4. Tizard IR: Veterinary Immunology, 9th edition, 2012.
  5. Eurell JA, Frappier BL:Dellmans Texbook of Veterinary Histology, 6th edition,Blackwell Publishing, 2006.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem uz primenu audiovizuelnih metoda (Power Point, filmovi), rad u laboratoriji, samostalni istraživački rad.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 10