Navigacija

14S1I06 - Instrumentalne metode dijagnostike i terapije oboljenja životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Instrumentalne metode dijagnostike i terapije oboljenja životinja
Akronim 14S1I06
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija specijalističke akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Nikola Krstić
 2. prof. dr Mirjana Lazarević-Macanović
 3. prof. dr Vanja Krstić
 4. doc. dr Marko Mitrović
 5. prof. dr Predrag Stepanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Nikola Krstić
 2. prof. dr Mirjana Lazarević-Macanović
 3. prof. dr Vanja Krstić
 4. doc. dr Marko Mitrović
 5. prof. dr Predrag Stepanović
Nastavnik/saradnik (DON)
 1. doc. dr Marko Mitrović
Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
Uslov Upisan drugi semestar
Cilj predmeta Upoznavanje sa praktičnim aspektima primene savremenih instrumentalnih tehnika i metoda u kliničkoj dijagnostici i terapiji oboljenja malih životinja i konja.
Ishod Student treba da nauči principe funkcionisanja pojedinih aparata i tehničkih sistema koji se koriste u dijagnostici i terapiji različitih oboljenja malih životinja i konja, ali i da zna da rukuje pojedinim aparatima za rendgensku, ultrazvučnu, elektrodijagnostiku, endoskopsku dijagnostiku, anesteziologiju, kao i fizikalnu terapiju.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Rendgen kabinet (osnovni principi izgradnje). Rendgenski uređaj (osnovni i pomoćni delovi). Priroda i nastajanje rendgenskih zraka. Osnovne osobine x-zraka. Interakcija x-zraka i materije. Biološki efekti rendgenskog zračenja. Principi zaštite od jonizujućeg zračenja i od visokog napona. Nastanak i karakteristike rendgenske slike. Osnovne i specijalne tehnike snimanja u dijagnostičkoj rendgenologiji. Nativni i kontrastni metodi rendgenskog pregleda, osnove tumačenja rendgenske slike. Osnovi rendgenska anatomija. Osnovi rendgenske fiziologije. Elementi rendgenske patologije. Mogućnosti i granice rendgenskog pregleda. Scintigrafija, kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonanca. Fizička svojstva ultrazvuka, interakcija ultrazvuka i materije. Ultrazvučni aparati, vrste ultrazvučnih sondi. Ultrazvučna slika (načini prikazivanja slike na displeju, orijentacija, balansiranje i interpretacija slike). Artefakti u ultrazvučnoj slici. Osnovni principi dopler ultrasonografije. EKG (tehnika izvođenja i interpretacija). Endoskopija. Monitoring pri anesteziji. Osnovi fizikalne terapije i mehanizmi primene različitih vidova energije. Uređaji za elektroterapiju, magnetoterapiju, fototerapiju i ultrazvučnu terapiju.
Sadržaj praktične nastave Režim rada u rendgen kabinetu, rukovanje rendgenskim uređajem. Uticaj kondicija za snimanje (Kv, mA i vremena ekspozicije) na kvalitet rendgenske slike. Pozicioniranje pacijenta prilikom snimanja. Rendgenskopija. Rendgenografija. Konstante rendgenskog snimanja (fokus-objekat rastojanje, fokus-film rastojanje i objekat-film rastojanje). Tehnološka obrada rendgenskog filma i rad u mračnoj komori. Nativno snimanje. Snimanje sa kontrastnim sredstvima, Rukovanje ultrazvučnim uređajem i savladavanje orijentacije i interpretacije slike. Prepoznavanje artefakata u ultrazvučnoj slici. Osnovi dopler ultrasonografije, savladavanje tehnike elektrokardiografije i interpretacija EKG-a. Savladavanje tehnike endoskopije. Uzimanje tkivnih isečaka tokom endoskopije. Monitoring pri anesteziji. Aplikaciona tehnika niskofrekventnih (jednosmernih i impulsnih), srednjefrekventnih i visokofrekventnih struja, galvanofaradizacija, dijadinamične struje, sinusoidne modulisane struje, TENS struje, ultra-rajz struje i interferentne struje. Klinička primena nehomogenog magnetnog polja niske frekvence. Aplikaciona tehnika stimulisane svetlosti (lasera), linearno-polarizovane svetlosti (bioptron lampe) i ultrazvučnih talasa. Aplikaciona tehnika infracrvene i ultravioletne svetlosti.
Literatura
 1. Burk RR, Ackerman N: Small Animal Radiology and Ultrasonography – A Diagnostic Atlas and Text, W. B. Saunders Company, Philadelphia, 1996.
 2. Thrall DE, editor: Textbook of Veterinary diagnostic Radiology, 4th edition, WB Saunders company, Philadelphia, 2002.
 3. Krstić, N., Lazarević-Macanović, M: Praktikum iz rendgenologije za studente veterinarske medicine, izdavači autori, Beograd, 2002.
 4. Tobias R, Poulsen Nautrup C, (Cartee, E. R. ed.): An Atlas and Textbook of Diagnostic Ultrasonography of the Dog and Cat, Manson Publisching, The Veterinary press, 2000.
 5. Nyland TG, Mattoon JS: Small Animal Diagnostic Ultrasound, W. B. Saunders Company, Philadelphia, 2002.
 6. Tams RT: Small Animal Endoscopy, Mosby, Philadelphia, 1999.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
4 2 4
Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem uz primenu audio-vizuelnih metoda (Power Point prezentacije, filmovi, rendgenogrami i ultrasonogrami), praktičan rad u kabinetima za radiologiju, fizikalnu terapiju, endoskopsku i ultrazvučnu dijagnostiku.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari