Navigacija

14S1O03 - Menadžment u veterinarstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Menadžment u veterinarstvu
Akronim 14S1O03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija specijalističke akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. doc. dr Nada Tajdić
 2. prof. dr Milorad Mirilović
 3. prof. dr Drago Nedić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan
   Uslov
   Cilj predmeta Student treba da se upozna sa savremenim principima i metodama koje se koriste u analizi kontrole zdravlja životinja i za uspešno upravljanje i vođenje u veterinarstvu.
   Ishod Posle odslušane nastave i položenog ispita student će moći da donosi prave odluke pri otvaranju i uspešnom vođenju veterinarske prakse, i prilikom odlučivanja o primeni odgovarajućih mera ili zahvata kod kontrole zdravlja životinja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Primena menadžmenta u veterinarstvu. Osnovne funkcije menadžmenta. Veterinarska praksa, u uslovima tržišne kompeticije. Primena određenih alata i metoda u strateškoj analizi. Upravljanje tržištem veterinarskih usluga – uslužni portfolio, finansiranje veterinarskih usluga, formiranje cena. Odnos veterinara i prakse prema klijentu, pacijentu i ocena zadovoljstva klijenta.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Tešić M, Nedić D: Menadžment veterinarske prakse, Fakultet veterinarske medicine Beograd, 2011.
   2. Jovanović P: Menadžment, teorija i praksa, Grafolog, Beograd, 2001.
   3. Tešić M, Nedić D, Tajdić N: Veterinarska ekonomika, Fakultet veterinarske medicine Beograd, 2013.
   4. McCurnin D: Veterinary practice management, Lippincot, Philadelphia, 1988.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audiovizuelnih metoda i praktične prikaze u statističkoj laboratoriji
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20