Navigacija

14D1O02 - Eksperimentalne životinje i eksperimentalni modeli

Specifikacija predmeta
Naziv Eksperimentalne životinje i eksperimentalni modeli
Akronim 14D1O02
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Marijana Vučinić
 2. prof. dr Saša Trailović
 3. prof. dr Jelena Nedeljković-Trailović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština neophodnih za etički i naučni odnos u radu sa oglednim životinjama
   Ishod Razumevanje, znanje i primena osnovnih stručnih, naučnih i etičkih pravila i principa obezbeđenja dobrobiti oglednih životinja (3R pravilo i pravilo 5 sloboda)
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Svrha upotrebe oglednih životinja (osnovna, primenjena i translaciona istraživanja, dijagnostika, testiranja, edukacija). Stručni, naučni i etički principi i pravila rada sa oglednim životinjama. Smeštaj. Bolesti oglednih životinja. Ishrana. Animalni i neanimalni modeli. Rizici i opasnosti u radu sa oglednim životinjama.
   Sadržaj praktične nastave Manipulativni zahvati na oglednim životinjama- hvatanje, seksiranje, obeležavanje, obuzdavanje, uzorkovanje krvi, aplikacija medikamenata, analgezija, anestezija, eutanazija. Aplikovanje za dozvolu za rad sa oglednim životinjama. Ocena etičnosti postupaka na oglednim životinjama. Retrospektivna analiza.
   Literatura
   1. Vučinić M, Todorović Z, Trailović S, Nedeljković-Trailović J i dr. Eksperimentalne životinje i ekperimentalni modeli. VKS, 2009.
   2. Vučinić M, Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja, VKS, 2004.
   3. Zakon o dobrobiti životinja. Sl. glasnik RS br. 41/2009.
   4. Direktiva EU o zaštiti kičmenjaka koji se koriste u načne svrhe 2010/63
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Teorijska, interaktivna i praktična nastava
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari