Navigacija

14D2I36 - Bolesti živine - virusne, bakterijske i gljivične

Specifikacija predmeta
Naziv Bolesti živine - virusne, bakterijske i gljivične
Akronim 14D2I36
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Radmila Resanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Da se studenti osposobe za samostalno postavljanje dijagnoze, primenu terapije i sprovođenje profilaktičkih mera u industrijskom i ekstenzivnom živinarstvu
   Ishod Po zavrešenom kursu studenti treba detaljno da znaju principe prevencije bolesti živine, da usvoje nova i prošire već postojeća znanja o bakterijskim, virusnim, gljivičnim, parazitskim bolestima i metaboličkim bolestima i da ovladaju principima terapije
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Salmonela infekcije. Kolibaciloza. Pastereloza. Tuberkuloza. Infektivna Korica. Mikoplazmoza. Stafilokokoza. Streptokokoza. Klostridioze. Hlamidioza. Neoplastične bolesti. Infektivni bronhitis. Infektivni laringotraheitis. Atipična kuga živine. Epidemični tremor. Avijarna influenca. Adenovirusne infekcija. Boginje živine. Gamboro bolest. Infektivna anemija. Metaboličke bolesti. Aspergiloza
   Sadržaj praktične nastave Praktična nastava u laboratoriji i na farmama
   Literatura
   1. Avian Physiology, V edition, Paul Sturkie D, 1994
   2. Poultry disease, 3th edition, Jordan FTW, 1990
   3. Disease of poultry, X edition, Calnek BW, 2000
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava i praktična nastava
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20