Navigacija

14D2I37 - Toksikoze živine i metaboličke bolesti

Specifikacija predmeta
Naziv Toksikoze živine i metaboličke bolesti
Akronim 14D2I37
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Radmila Resanović
 2. prof. dr Saša Trailović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 7.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Da se studenti upoznaju sa principima trovanja u živinarskoj proizvodnji, da se osposobe da prepoznaju simptome trovanja i da ovladaju principima dijagnostičkih procedura. Da se studenti osposobe za praćenje posledica trovanja živine po ljudsko zdralje, pojavu rezidua u jestivim organima i tkivima, mogućnosti detoksikacije i detoksifikacije.
   Ishod Studenti treba da budu osposobljeni za praćenje posledica trovanja živine po ljudsko zdralje, pojavu rezidua u jestivim organima i tkivima, mogućnosti detoksikacije i detoksifikacije
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Trovanja hemoterapeuticima, antibioticima, antikokcidijalima, aditivima, ektoparaziticima, insekticidima, rodenticidima, herbicidima trovanja vezana za ind. proizvodnju hrane. Stručne greške veterinara. Trovanja mikotoksinima. Zakonska regulativa. Zaštita od mikotoksina. Nutritivni pristup ublažavanju efekata mikotoksina. Rizik po zdravlje ljudi. Principi detoksikacije i detoksifikacije. Lečenje jata
   Sadržaj praktične nastave SIR
   Literatura
   1. Plumb's Veterinary Drug Handbook, Desk, Plumb's Veterinary Drug Handbook, Paperback, 5th Ed, Donald Plumb C, 2005
   2. Mikotoksini - pojava, efekti i prevencija, Sinovec Z, Resanović R, Sinovec S, 2006
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20