Navigacija

14D2I60 - Vakcinologija

Specifikacija predmeta
Naziv Vakcinologija
Akronim 14D2I60
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sonja Radojičić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov
   Cilj predmeta Da studentima obezbedi znanja o: vakcinama i drugim biološkim preparatima, procesima njihove proizvodnje, imunološkim zbivanjima u organizmu koja nastaju po aplikovanju vakcina, faktoroma koji mogu da umanje efikasnost vakcinalnog programa, izradi vakcinalnih programa u zavisnosti od epizootiološke situacije, adekvatnoj primenu i očekivanim rezultatima profilakse
   Ishod Po završenom kursu studenti treba da imaju znanja o: vakcinama i drugim biološkim preparatima kao važnim delom specificne profilakse, proizvodnji i kontroli najvažnijih vakcina čija je upotreba predviđena međunardodnim zakonima, novim trendovima u proizvodnji vakcina i njihovim potencijalom za očuvanje zdravlja životinja. Po završetku kursa student treba da samostalno proceni kada i u kojim slučajevima je primena vakcina opravdana a kada ne, kao i da oceni pozitivne i negativne efekte vakcine u kontroli i eradikaciji infektivnih oboljenja životinja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Istorijat i značaj imunoprofilakse, Tipovi imunizacionih procedura, Pasivna imunizacija, Aktivna imunizacija, Podela vakcina, Inaktivisane vaccine, Atenuirane vaccine, Adjuvansi, Metode proizvodnje vakcina, Procena efikasnosi vakcina, Validacija vakcina-potencija, stabilnost, sterilnost sigurnost, Načini aplikacije vakcina, Greške u vakcinaciji, Neželjeni efekti nakon primene bioloških preparata, Kontrola vakcina, Najvažnije vakcine u Veterinarskoj medicini, Novi trendovi u proizvodnji vakcina, veterinarske vakcine za neinfektivne bolesti, veterinarske vakcine za fertilitet, kontrola proizvodnje.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. 1. Animal vaccination, 2006, Part 1, Development, production and use of vaccines, OIE
   2. 2. Animal vaccination, 2006, Part 2 Scientific, economic, regulatory and socio-ethical aspects, OIE
   3. Ian Tizard, Veterinary immunology, An introduction, 2004, 7th Edition, Philadelphia, Saunders,
   4. Mims’Pathogenesis of infectious diseases, 2001, 3th Edition, San Diego, Academic Press,
   5. Meeusen et al. 2007. Current Status of veterinary vaccines, Clinical Microbiology reviews Vol 20 N0 3 489-510
   6. Manual of Diagnostic Test and Vaccines for Terrestrial Animals, Access online
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave teorijska nastva, priprema seminarskog rada, diskusija
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi 15
   Seminari 15