Navigacija

14D2I69 - Mikrobiologija

Specifikacija predmeta
Naziv Mikrobiologija
Akronim 14D2I69
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Nenad Milić
 2. prof. dr Dejan Krnjaić
 3. prof. dr Dušan Mišić
 4. prof. dr Jakov Nišavić
 5. prof. dr Marina Radojičić
 6. doc. dr Andrea Radalj
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 20.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan 4. semestar
   Cilj predmeta Sticanje novijih znanja o morfološkim, strukturnim, fiziološkim i antigenskim karakteristikama patogenih i nepatogenih mikroorganizama, procesu infekcije i etiopatogenezi bakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija.
   Ishod Student treba da zna da utvrdi oblik i građu mikroorganizama radi identifikacije, da zna kako se izvode svi vidovi sterilizacija i biosigurnosne mere zaštite pri radu sa infektivnim agensima, da izoluje mikroorganizam u čistoj kulturi primenom klasičnih i komercijalnih metoda mikrobiološke dijagnostike, da ispita njegovu osetljivost na antibiotike primenom najnovijih metoda, da zna primenu imunoloških i virusoloških metoda i da protumači dobijene rezultate.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uticaj sredine na bakterije; Fiziologija bakterija; Asimilacione aktivnosti bakterija; Infekcija; Toksini; Genetika mikroorganizama; Morfološke i biološke osobine rodova ili grupa bakterija značajnih za veterinarsku medicinu; Fiziologija kvasaca i plesni; Uloga kvasaca i plesni u kruženju materija; Sinteza antibiotika i druge sintetičke aktivnosti gljivica; Gljivice kao uzročnici bolesti; Osobenosti mikotičnih infekcija, Mikotoksini; Morfološke i biološke osobine rodova kvasaca i plesni značajnih za veterinarsku medicinu; Definicija virusa; Veličina, oblik i građa virusa; Hemijski sastav virusa i uticaj fizičko-hemijskih faktora na viruse; Odnos virus-ćelija (bakteriofagi, animalni virusi); Virusna etiologija tumora; Karakteristike virusnih infekcija organizma; Antivirusna odbrana organizma; Antigeni i promenljivost virusa; Klasifikacija virusa; Morfološke i biološke osobine predstavnika grupa virusa značajnih za veterinarsku medicinu.
   Sadržaj praktične nastave SIR
   Literatura
   1. Milić N., Krnjaić D., Mišić D., Nišavić J., Radojičić M. (2017) Mikrobiologija sa imunologijom. Naučna KMD, Beograd.
   2. Ružica Ašanin, Krnjaić D., Milić N. (2014) Priručnik sa praktičnim vežbama iz mikrobiologije sa imunologijom. Naučna KMD, Beograd.
   3. Quinn P.J., Markey B.K., Carter M.E., Donnelly W.J.C., Leonard F.C. (2002) Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Blackwell Science, Oxford, UK.
   4. Hirsh D.C., Zee Y.C. (1999) Veterinary Microbiology. Blackwell Science, Massachusetts, USA.
   5. Murphy F.A., Gibbs P.E.J., Horzinek M.C., Studdert M.J. (1999) Veterinary Virology. Academic Press, San Diego, California, USA.
   6. Washington W., Allen S., Koneman E., Procop G., Schreckenberger P., Woods G. (2006) Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, sixth edition. Lippincott Williams & Wilkins.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave 1. Teorijska nastava 2. Praktična nastava.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari