Navigacija

14D2I75 - Klinička endokrinologija

Specifikacija predmeta
Naziv Klinička endokrinologija
Akronim 14D2I75
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Danijela Kirovski
 2. prof. dr Ivan Vujanac
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša ispit
   Cilj predmeta Da studentima približi ulogu endokrinog sistema u regulaciji i kontroli funkcije drugih organskih sistema, da osposobi studenta za kompleksno sagledavanje endokrine regulacije i kontrole organskih sistema i tkiva, da dopuni znanja studenata o hormonima značajnim za odvijanje razliličitih fizioloških i patofizioloških procesa, da omogući efikasno usvajanje znanja o integrativnim regulacijama značajnim za usaglašeno funkcionisanje organskih sistema, da omogući uspešno usvajanje znanja na predmetima narednih godina studija
   Ishod Da zna na koji način su regulisane funkcije organa i organskih sistema, da razume njihovu povezanost sa pojavom različitih oboljenja i da ume da primeni stečeno znanje prilikom rešavanja različitih problema u eksperimentalnom i praktičnom radu
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uloga pojedinih hormona u patogenezi endokrinih oboljenja domaćih životinja. Integrativna uloga endokrinog sistema u regulaciji različitih fizioloških i patofozioloških stanja. Osnovni principi istraživanja u endokrinologiji. Hormon rasta i antagonisti. Uloga hormona u poremećaju metabolizma mineralnih materija. Hormonalna regulacija metabolizma kalcijuma i fosfora. Hipo i hipertireoza. Endokrini espekti stresa kod domaćih životinja. Uloga funkcije endokrinih ćelija pankreasa u pojavi metaboličkih oboljenja. Homeostaza glikemije. Insulinska rezistencija. Laboratorijske tehnike u dijagnostici i istraživanju endokrinih bolesti.
   Sadržaj praktične nastave SIR
   Literatura
   1. Patološka fiziologija domaćih životinja,Božić T, 2007, Naučna, Beograd
   2. Adrenokortikalni sistem goveda,Šamanc H, Kirovski D, 2008, Naučna, Beograd
   3. Veterinarska fiziologija, IV izd, Stojić V, 2010, Naučna KMD, Beograd
   4. Stress Phisiology in Animals, 2000, ed Paul HM Balm, USA.
   5. Veterinary Endocrinology and Reproduction,2013, Pineda M, Doocley MP, McDonalds, Iowa State Press, USA.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave teorijska nastava, seminarski radovi, javno izlaganje i diskusija
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20