Navigacija

14I1O04 - Biostatistika sa informatikom

Specifikacija predmeta
Naziv Biostatistika sa informatikom
Akronim 14I1O04
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Milorad Mirilović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Spomenka Đurić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan
  Uslov
  Cilj predmeta Sticanje neophodnog znanja iz oblasti statističke analize, savladavanje statističkih problema vezanih za veterinarsku medicinu. Obuka studenata za rad na računaru koje će pomoći budućim veterinarima u svakodnevnom radu, pri vođenju evidencije, analize dobijenih rezultata poslovanja, pretraživanje baza podataka na Internetu.
  Ishod Student treba da zna da se koristi osnovnim metodama statističke analize, da ume da vrši tumačenje i prikazivanje dobijenih rezultata iz oblasti biomedicine; da ume da pravilno koristi PC, u smislu korišćenja programskih paketa (obrada teksta, baze podataka, statistička analiza i Internet). Student treba da razume potrebu statističke analize i njene primene u svakodnevnom radu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Deskriptivna statistika; Uzorak; Mere centralne tendencije, varijacije i oblika; Teorijski rasporedi; Analiza vremenskih serija – linearni i ciklični trend; Regresiona i korelaciona analiza; Testiranje statističkih hipoteza; Hi kvadrat test; Analiza varijanse (ANOVA); Uvod u informatiku; Hardver i Softver; Operativni sistem; Tekst procesor; Statistički paketi i Excel; Osnove interneta.
  Sadržaj praktične nastave Distribucija frekvencije; Srednje vrednosti; Mere varijacija; Normalna distribucija frekvencija i centralni momenti; Analiza trenda; Korelaciona i regresiona analiza; Analiza varijanse; Analiza podataka u Excelu; Internet.
  Literatura
  1. Mirilović M.: Biostatistika sa informatikom, FVM, Beograd, 2013.
  2. Pejin Ivana, Mirilović M.: Zbirka zadataka iz biostatistike, FVM, Beograd, 2007
  3. Janošević Slobodanka, Dotlić R., Erić-Marinković Jelena: Medicinska statistika, Medicinski fakultet, 1998;
  4. Miodrag Lovrić, Jasmin Komić, Stevan Stević:Statistička analiza, metodi i primena, Ekonomski fakultet Banja Luka, (ISBN: 99938-46-15-5), 2006
  5. Jerry Joyce i Marianne Moon, Microsoft Office System 2003, CET, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audiovizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), Vežbe u vežbaonici i u kompjuterskoj laboratoriji uz individualni rad studenata na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 20