Navigacija

14I2I04 - Uzgoj i nega golubova i kaveznih ptica

Specifikacija predmeta
Naziv Uzgoj i nega golubova i kaveznih ptica
Akronim 14I2I04
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Radmila Resanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Miloš Vučićević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslov ne postoji
  Cilj predmeta Sticanje znanja o pravilnom držanju, uzgoju i nezi golubova i kaveznih ptica i upoznavanje sa njihovim biološkim karakteristikama u cilju lakšeg razumevanja dijagnostičkih i terapijskih procedura
  Ishod Student treba da zna osnovne principe uzgoja, nege, ishrane, karantiniranja i najosnovnije dijagnostičke procedure koje se primenjuju kod gajenja golubova i kaveznih ptica.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Najvažnije vrste golubova i kaveznih ptica (1). Komparativne morfološke i histološke karakteristike organskih sistema (2), načini i vrste leta (1), vrste kaveza i letilica, vrste gnezda, prehrana mladih, preventivne veterinarsko-sanitarne mere (5). Problemi socijalizacije kaveznih ptica (2). Zakonske odredbe o držanju kaveznih ptica (1). Osnovne dijagnostičke i terapijske procedure (3).
  Sadržaj praktične nastave Sekcija golubova i kaveznih ptica (3). Upoznavanje sa vrstama kaveznih ptica (1). Uzgoj i nega kaveznih ptica (3). Metodologija kliničkog pregleda (3). Način primene lekova (2). Vakcinacija (2). Sprovođenje karantina (1).
  Literatura
  1. Bolesti kaveznih ptica, Resanović, Palić, Nikolić, Rašić, Simonović, 2009
  2. Golubarstvo i bolesti golubova, Palić, Resanović, Rašić, Ilić, 2011
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem uz primenu audio vizuelnih metoda (Power point prezentacije, filmovi), kliničke vinjete, praktične vežbe na Katedri za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači i poseta avikulturistima
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20