Navigacija

14I2O06 - Parazitologija

Specifikacija predmeta
Naziv Parazitologija
Akronim 14I2O06
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Zoran Kulišić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Zoran Kulišić
 2. doc. dr Danica Bogunović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Nema
  Cilj predmeta Sticanje potrebnih znanja i veština koja omogućavaju samostalno poznavanje: Biološkog ciklusa razvoja parazita, Morfoloških i morfometrijskih karakteristika parazita značajnih za identifikaciju (kojoj taksonomnskoj jedinici pripada), Primene odgovarajućeg metoda za uzorkovanje, izolovanje i identifikaciju parazita i/ili razvojnih stadijuma parazita.
  Ishod Student treba da razume biološki ciklus razvoja parazita, zna morfološke i morfometrijske karakteristike parazita značajne za identifikaciju, ume da uzorkuje materijal za laboratorijski pregled, pripremi i izradi mikroskopske i makroskopske preparate, primeni adekvatnu metodu u dijagnostici, kao i vođenje laboratorijskog protokola.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Parazitizam, morfološke i biološke karakteristike parazita, nomenklatura i taksonomija, način i putevi prenošenja, vidovi razmnožavanja parazita, ishrana parazita i produkti metabolizma, uzajamni odnos parazita i domaćina, reakcija domaćina na prisustvo parazita, značaj parazita u epizootiologiji, epidemiologiji i ekologiji (4): Arhtropoda (18); Protozoa (14); Helminthes (24).
  Sadržaj praktične nastave Programske vežbe obuhvataju savladavanje mikroskopskih i makroskopskih preparata razvojnih oblika artropoda (10), protozoa (6) i helminata (14). Uz svaku navedenu programsku celinu predviđen je interaktivnan rad u laboratoriji: osnovne parazitološke tehnike - primena odgovarajućih metoda za uzorkovanje, izolovanje i identifikaciju parazita, metode pravljenja trajnih muzejskih i mikroskopskih preparata.
  Literatura
  1. Kulišić Z. Helmintologija, Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2001.
  2. Kulišić Z., Aleksić-Bakrač N. Rečnik osnovnih pojmova u parazitologiji, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu,VM, Beograd, 1999.
  3. Teodorović V., Bunčić O., Kulišić Z., Radenković-Damnjanović B., Teodorović R., Đorđević M., Mirilović M. Trichinella – Trichinellosis, Naučna KMD doo, Beograd, 2007.
  4. Kassai T. Veterinary Helminthology, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999.
  5. Boch J., Supperer R. Veterinärmedizinische Parasitologie-Auflage, Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1993.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi). Praktične vežbe u vežbaonici - mikroskopski pregled preparata parazita i crtanje u radnoj svesci, učenje na muzejskim preparatima izolovanih parazita ili parazita in situ, interaktivnan rad u laboratoriji.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 15
  Seminari