Navigacija

14I4I03 - Fizikalna terapija

Specifikacija predmeta
Naziv Fizikalna terapija
Akronim 14I4I03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Nikola Krstić
 2. prof. dr Mirjana Lazarević-Macanović
 3. doc. dr Marko Mitrović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Marko Mitrović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslov Položena anatomija, patološka fiziologija, opšta i specijalna patologija. Stečena znanja iz fizike,hemije i fiziologije. Odslušana predavanja iz kliničkih predmeta.
  Cilj predmeta Da student proširi saznanja o prirodi i suštini fizikalne terapije i ume da pravilno primeni u praksi njene zakonitosti. Izučavajući mehanizme terapijskog dejstva student će produbiti znanje o fiziologiji bola, fiziologiji receptora i sinapsi, fiziologiji skeletnih mišića i nerava, kao i patološkim procesima i načinima da se oni neutrališu.
  Ishod Naučivši opšta načela i zakonitosti fizikalne terapije student je osposobljen da prepozna različitosti njenog nadražajnog dejstva i pravilno izabere i upotrebi različite metode fizikalnog tretmana.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Zakonitosti fizikalne terapije. Teorijska osnova fizioterapije. Mehanizam terapijskog dejstva. Specifičnosti nadražajnog dejstva fizikalnih metoda. Elektroterapija: Medicinska podela struja. Galvanoterapija i jonoterapija. Faradizacija i primena dijadinamičnih-modulisanih struja. Visokofrekventne struje (princip rada i biološko dejstvo). Primena ultrakratkih i mikrotalasa u terapiji. Indikacije za primenu (3). Fototerapija: Primena infracrvenih i ultravioletnih zraka u terapiji i profilaksi. Terapeutsko i štetno delovanje. Indikacije za primenu. Primena laserskih zraka u dijagnostici i terapiji (3). Hidroterapija: Opšte i lokalne hidroterapijske procedure. Fizičko-hemijska svojstva vode, fiziološko dejstvo, biofizikalno dejstvo, dozimetrija, aplikaciona tehnika (2). Masoterapija: Aktivna-kineziterapija i pasivna masaža-hidro i mehanoterapija (1). Termoterapija i termografija: Vlažne i suve termoterapijske procedure. Fizikalna svojstva, metodika primene, aplikaciona tehnika (3).
  Sadržaj praktične nastave Primena jednosmerne struje, naizmenične struje niske frekvence, srednje-frekventne i visoko-frekventne struje (3). Lukoterapija, dijagnostika infracrvenim zracima, helioterapija, hromoterapija, aktinoterapija, laseri, linearno polarizovana svetlost u terapiji i dijagnostici (3). Termoterapija (2). Parafinoterapija (1). Parafango, glina, peloidoterapija, mineralne vode (1). Talasoterapija-sonoterapija (1). Hidroterapija i balneoterapija (2). Kineziterapija i masoterapija (2).
  Literatura
  1. Petrović B, Draganović B, Gligorijević J: Osnovi fizikalne medicine za studente veterinarskog fakulteta, Zavod za udžbenike i nastavna stedstva Srbije, Beograd, 1972.
  2. Šehić M, Butković V, Žubčić D, Stanin D: Fizikalna medicina u terapiji i dijagnostici domaćih životinja, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.
  3. Stevanović J: Fiziologija nervnog sistema, JS, Beograd, 2004.
  4. Stojić V: Veterinaska fiziologija, Naučna, Beograd, 2004.
  5. Millis DL, Levine RA, Taylor RA: Canine Rehabilitation & Physical Therapy, Saunders, An Imprint of Elsevier, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Power Point prezentacije. Obuka i rad sa aparatima namenjenim različitim vidovima fizikalne terapije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari