Navigacija

14I4O06 - Bolesti preživara

Specifikacija predmeta
Naziv Bolesti preživara
Akronim 14I4O06
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Ivan Vujanac
 2. prof. dr Jovan Bojkovski
 3. doc. dr Radiša Prodanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Ivan Vujanac
 2. prof. dr Jovan Bojkovski
 3. doc. dr Radiša Prodanović
 4. as. dr Sreten Nedić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 9.0 Status predmeta obavezan
  Uslov Položen ispit iz Patološke fiziologije, Opšte patologije, Specijalne patologije, Farmakologije i toksikologije
  Cilj predmeta Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim aspektima patologije i terapije preživara i savladavanje neophodnih veština, značajnih za neposredno uključivanje u kliničku praksu i samostalno rešavanje uobičajenih problema iz oblasti kliničke patologije i terapije goveda, ovaca i koza.
  Ishod Student treba da zna etilogiju i patogenezu oboljenja preživara obuhvaćenih programom, razume mehanizme nastanka bolesti, zna da uradi klinički pregled i ume da postavi dijagnozu i preduzme terapiju.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Bolesti usne duplje, ždrela i jednjaka (3). Bolesti predželudaca-indigestije (3), subakutna acidoza buraga (3), ruminitis i parakeratoza (3), meteorizam buraga (3) dijafragmatska hernija, pareza listavca (3). Bolesti sirišta (6), bolesti creva, dijareje u neonatalnom periodu (3), ileusi, peritonitis (3). Bolesti jetre i pankreasa (3). Bolesti organa za disanje (6). Bolesti srca i krvnih sudova (3). Bolesti krvi i hematopoeznih organa (3). Bolesti urinarnog sistema (3). Bolesti centralnog nervnog sistema (6). Poremećaji metabolizma (12). Bolesti organa za kretanje (6). Bolesti kože (3). Infektivne bolesti (6). Trovanja (6). Biosigurnosne mere na farmama visoko mlečnih krava (3).
  Sadržaj praktične nastave Kontrola zdravstvenog stanja krava u graviditetu i laktaciji-ocena telesne kondicije, analiza parametara metaboličkog profila, krvi i urina (10). Pregled predželudaca i sirišta, rumenocenteza, laparotomija (5). Omentopeksija i abomazopeksija (5). Pregled jetre (5). Pregled respiratornog i kardiovaskularnog sistema (4). Pregled urinarnog sistema i urina (5). Ispitivanje makro i mikroelemenata u krvnom serumu (5). Pregled nervnog sistema-specijalne metode dijagnostike (6). Pregled lokomotornog sistema i kože (5). Aplikacija lekova i sredstava za rehidraciju (5). Pregled, terapija profilaksa i intenzivna nega mladunčadi preživara (5).
  Literatura
  1. Biljana Radojičić, Jovan Bojkovski, Branko Jović, Ramiz Ćutuk: Bolesti preživara. Univerzitetski udžbenik, Naučna KMD , 2017.
  2. Biljana Radojičić: Opšta klinčka dijagnostika kod domaćih papkara. Univerzitetski udžbenik, Treće dopunjeno izdanje, Naučna KMD, 2013.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  6 4
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audiovizuelnih metoda (Power point, prezentacije i filmovi) praktične vežbe na farmama mlečnih krava, farmama ovaca i koza, individualna gazdinstva, i na klinici.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 15
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 35
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 10