Navigacija

14I5IO04 - Higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla 1

Specifikacija predmeta
Naziv Higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla 1
Akronim 14I5IO04
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Snežana Bulajić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Radoslava Savić-Radovanović
 2. doc. dr Tijana Ledina
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
  Uslov Nema
  Cilj predmeta Da produbi znanja i veštine studenata stečene u obaveznom delu studijskog programa i usmeri ih ka ključnim i najsavremenijim aspektima problematike: proizvodnje i prerade mleka, analize i ocene bezbednosti i kvaliteta proizvoda od mleka.
  Ishod Studenti treba da poznaju: osnovne principe proizvodnje i prerade mleka i zahteve za bezbednost i kvalitet mleka i proizvoda od mleka; da razumeju: osnove tehnoloških postupaka u preradi mleka; da umeju da urade analize i procene bezbednost i kvalitet mleka i proizvoda
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uticaj zdravstvenog stanja mlečne žlezde i primarne obrade mleka na tehnološke osobine mleka; postupci prerade u mlekarskoj industriji sa aspekta konzervisanja: termička obrada, fermentacija, dehidratacija i koncentracija. Mikrobiološki kriterijumi. Utvrđivanje roka upotrebe . Alergeni u proizvodima od mleka. Deklarisanje proizvoda od mleka.
  Sadržaj praktične nastave Ispitivanje uticaja sastava mleka na tehnološke osobine mleka. Ispitivanje proizvoda od mleka u odnosu na mikrobiološke kriterijume. Detekcija i određivanje broja Listeria monocytogenes. Detekcija Salmonella spp.. Određivanje broja koagulaza pozitivnih stafilokoka u siru i mleku u prahu. Određivanje broja E. coli . Određivanje broja Enterobacteriaceae.
  Literatura
  1. Mijačević Zora Tehnologija mleka-fermentisana mleka i sirevi
  2. Stojanovića L, Vere Katić, 2011, Higijena mleka, 3. dopunjeno izdanje, VKS, Beograd
  3. Vere Katić, 2007, Praktikum iz Higijene mleka, VKS, Beograd
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Nastava će biti organizovana u predavaonicama Fakulteta, kroz niz koherentnih tematskih blokova (TB) organizovanih kroz (više) nedeljno trajanje. Teorijska nastava se bazira na predavanjima uz obilno korišćenje ilustrovanog i interaktivnog materijala, kao i arhivirane dokumentacije Katedre. Praktična nastava se održava u laboratorijama Fakulteta i u objektima za proizvodnju i preradu mleka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 20