Navigacija

14I5O04 - Infektivne bolesti životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Infektivne bolesti životinja
Akronim 14I5O04
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sonja Radojičić
 2. prof. dr Dragan Bacić
 3. prof. dr Sonja Obrenović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. as. dr Nataša Stević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 10.5 Status predmeta obavezan
  Uslov upisanodgovarajući semestar
  Cilj predmeta Upoznavanje sa opštim principima infektologije i epizootiologije kao i specifičnim karakteristikama pojedinih infektivnih oboljenja životinja. Upoznavanje karakteristika infektivnih činilaca i veština neophodnih za samostalan i bezbedan rad sa infektivnim agensima na terenu i laboratoriji.
  Ishod Student treba da zna etiologiju, epizootiologiju, patogenezu, kliničku sliku, patomorfološke promene bolesti obuhvaćenih programom, da zna i ume da uzorkuje materijal neophodan za dijagnostiku, da zna da postavi objektivnu sumnju na infektivnu bolest, a posebno one zarazne bolesti koje ugrožavaju celu zemlju ili su iz grupe zoonoza. Student takođe treba da razume proceduru prijave zaraza, poznaje diferencijalnu dijagnozu, terapiju, profilaksu kao i mere kontrole pojedinih zaraznih bolesti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Opšta infektologija, osnove epizootiologije, mere kontrole infektivnih bolesti, metode zaštite od epizootija , formiranje epizootioloških modela i shema zdravlja , analiza rizika bioterorizam, . Bolesti bakterijske etiologije (bolesti izazvane Clostridia spp , Salmonella spp , Brucella spp, Mycoplasma spp, antraks, sakagija, melioidoza i ulcerozni limfangitis , afrička sakagija (1), pastereloza (1), durina, leptospiroza, borelioza (2), psitakoza (1), tularemija (1), listerioza (1), Q groznica (1), crveni vetar (2), zarazni metritis kobila (1). Bolesti virusne etiologije: bolesti izazvane: Poxviridama (5), Pikornaviridama (3) Reoviridama (3), Herpesviridama (5), Flaviviridama (5) Bunyaviridama (3), Retroviridama (2) Paramixoviridama (4), Rhabdoviridama (3), Arteriviridama (2) Coronaviridama (1), Ortomyhoviridama (4), Asfarviridama (1), Caliciviridama (1) Parvoviridama (1), bolesti izazvane prionima-transmisibilne encefalopatije (2).
  Sadržaj praktične nastave Uzorkovanje, pakovanje i slanje materijala na laboratorijsko ispitivanje (2), načini aplikacije materijala laboratorijskim životinjama (2), serološki testovi (2), propratni akt, epizootiološki dnevnik (3), antraks (4), crveni vetar (3), pastereloza (1), bruceloza (4), salmoneloze (3), kokošiji tifus (1), leptospiroza (2), borelioza (1), durina (1), maleus (4), besnilo (4), MA (2), KKS (1), AKP (4), boginje (4), SIŠ (2), titracija komplementa (2), RVK (4), procena rezultata dijagnostičkih testova (4).
  Literatura
  1. Sonja Radojičić, Miroslav Valčić i Bosiljka Đuričić: Infektivne bolesti životinja – specijalni deo. Bograd, 2011
  2. Valčić M: Specijalna epizootiologija, FVM, Beograd, 2004
  3. Panjević Đ: Opšta zaraze, Veterinarski fakultet, Beograd, 1986
  4. 4. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition 2008. www.oie.int
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  6 4
  Metode izvođenja nastave teoretski i praktično
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 70
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari