Navigacija

14I5O07 - Radiobiologija sa radijacionom higijenom

Specifikacija predmeta
Naziv Radiobiologija sa radijacionom higijenom
Akronim 14I5O07
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Branislava Mitrović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.5 Status predmeta obavezan
   Uslov Nema
   Cilj predmeta Upoznavanje sa rizikom usled izlaganja jonizujućem zračenju i izučavanje radioaktivne kontaminacije lanca ishrane, kako bi se na osnovu zakonskih propisa donele preporuke o smanjenju radioaktivnosti u hrani za životinje i namirnicama biljnog i animalnog porekla.
   Ishod Student treba da zna: šta je radijacioni rizika, radiološka reakcija i faktore koji utiču na stepen radijacionih povreda i da prepozna radijacionu bolest, migraciju biološki značajnih radionuklida lancu ishrane, da preporuči odgovarajuće postupake zaštite životinja, organizuje rad u mlekarama i klanicama, da primeni zakonske propise koji regulišu dozvoljene nivoe radioaktivne kontaminacije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uloga radiobiologije i radijacione higijene u veterini (1). Radijaciono opterećenje bioloških populacija-primordijalna i antropogena radioaktivnost (2). Radioaktivna kontaminacija biosfere(1). Radijacione veličine (1). Radiološke reakcije (1). Biološko dejstvo jonizujućeg zračenja (2). Radiopatologija (4). Organizacija rada veterinara i mere zaštite na radioaktivno kontaminiranom području (2). Radijacioni monitoring-zakonski propisi (1).
   Sadržaj praktične nastave Detekcija jonizujućeg zračenja KOMO-TM (8). Određivanje masene zapreminske i masene površinske radioaktivne kontaminacije SVIT-10 (6). Merači radioaktivne kontaminacije MRK-2, RKSB-104 (2). Gamaspektrometrija (2). Organizacija ishrane domaćih životinja u akcidentalnim uslovima (10). Rad u prehrambenoj tehnologiji u vanrednim uslovima (2).
   Literatura
   1. Vitorović Gordana, Mitrović Branislava, Sinovec Z, Andrić V: Praktikum iz radiobiologije i radijacione higijene, FVM, Beograd, 2007.
   2. Petrović B, Ćurić Gordana, Draganović B: Radijaciona higijena animalne proizvodnje, Veterinarski fakultet, Beograd, 1979.
   3. Saračević Lejla: Veterinarska radiobiologija sa radijacionom higijenom, Veterinarski fakultet, Sarajevo, 1999.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 2
   Metode izvođenja nastave Teoriska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audiovizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije). Praktične vežbe izvode se na instrumentima - individualno, demonstraciono na gamaspektometru i radi se analiza obroka za ishranu životinja sa brojčanim vrednostima za radioaktivno kontaminiranu hranu.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari