Navigacija

14S1I15 - Bezbednost namirnica animalnog porekla

Specifikacija predmeta
Naziv Bezbednost namirnica animalnog porekla
Akronim 14S1I15
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija specijalističke akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Neđeljko Karabasil
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Mirjana Dimitrijević
 2. prof. dr Dragan Vasilev
 3. doc. dr Radoslava Savić-Radovanović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
  Uslov Upisan drugi semestar
  Cilj predmeta Opšti cilj predmeta je da primenjujući doktrine veterinarske medicine student nauči da pravilno procenjuje zdravstvenu ispravnost namirnica animalnog porekla i uslove za njihovu proizvodnju.
  Ishod Student treba da zna biološke, hemijske i fizičke opasnosti značajne za bezbednost namirnica i da ume pravilno da analizira i procenjuje opasnosti značajne za bezbednost namirnica u procesu proizvodnje.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Habitati, taksonomija i parametri rasta mikroorganizama. Bolesti prenosive hranom infekcije i intoksikacije. Alimentarna oboljenja izazvana parazitima. Značaj mikotoksina za bezbednost hrane. Virusne bolesti prenosive hranom. Hemijski zagađivači namirnica animalnog porekla: agrohemikalije, veterinarski lekovi i zagađivači okoline. Značaj alergena za bezbednost hrane. Fizički hazardi.
  Sadržaj praktične nastave Uzimanje uzoraka hrane za mikrobiološko ispitivanje. Dokazivanje mikroorganizama i njihovih toksina u namirnicama. Mikrobiološko ispitivanje briseva uzetih sa površina. Metode za dokazivanje patogenih mikroorganizama u namirnicama: hemijske, imunološke, molekularne i fizičke metode. Dokazivanje rezidua veterinarskih lekova.
  Literatura
  1. Jay M. James; Loessner J. Martin, Golden A. David. Modern Food Microbiology, Seventh edition, Springer, 2005.
  2. Teodorović Vlado, Bunčić Olivera, Karabasil Neđeljko, Dimitrijević Mirjana, Vasilev Dragan, Higijena i tehnologija mesa, Naučna KMD, Beograd, 2012
  3. Stojanović L, Katić Vera. Higijena mleka, Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2004.
  4. ICMSF. Microorganisms in food 6, Microbial ecology of food commodities. Second edition, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2005.
  5. Katić Vera, Praktikum iz higijene mleka, Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2007
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 2 4
  Metode izvođenja nastave teorijska nastava, priprema seminarskog rada, javno izlaganje i kritična diskusija, praktična nastava u laboratoriji za mikrobiološko ispitivanje hrane animalnog porekla
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari